Valmieras Ziņas

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības budžets 2021. gadam

Lasīšanas laiks: 9 min

10. februārī Burtnieku novada pašvaldības dome apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2021. gadam. Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi sastāda 8 651 379 EUR, bet kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tie ir 10 782 991 EUR. Kopējie pamatbudžeta izdevumi plānoti 10 671 465 EUR apmērā, t.sk. aizdevumu atmaksa.

Par 2021. gada novada prioritātēm noteikta iedzīvotāju labklājība un sociālā aizsardzība, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma iegāde, ceļu remonti un rekonstrukcija, tai skaitā izdalīts finansējums ielu apgaismojuma sistēmu projektēšanai un rekonstrukcijai. Plānota arī tūrisma un rekreācijas objektu uzlabošana. Savukārt strukturāli 2021. gada lielākais uzdevums ir gatavoties Administratīvi teritoriālajai reformai. Kopā ar pārējām topošā Valmieras novada pašvaldībām tiek strādāts pie administrācijas struktūras izstrādes, pašvaldību pamatlīdzekļu vienotas klasificēšanas un apzināšanas, jaunā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un citiem jautājumiem.

“Esmu gandarīts, ka izdevies sagatavot sabalansētu un uz attīstību orientētu pašvaldības budžetu, ietverot jaunas atbalsta programmas un turpinot mērķtiecīgi sakārtot pašvaldības teritorijas un īpašumus, ceļus un ielas. Pirms šī gada vidū plānotās pievienošanās Valmieras lielnovadam būs padarīti mājasdarbi, kā arī izveidotas iestrādnes nākotnei, sagatavojot vairākus būvprojektus. Šoreiz vēl līdzsvarotāk bija nepieciešams izvirzīt prioritātes, lai izdotos sagatavot efektīvu darbu plānu novada kopējai attīstībai, jo šogad ir ierobežotas iespējas piesaistīt ārējo finansējumu, kā arī ir samazinājušies nodokļu ieņēmumi,” skaidro Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edvīns Straume.

2021. gadā papildus slogu pašvaldības rīcībspējai rada valdības pieņemtie lēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali par labu valstij, atņemot 5% no nodokļa ieņēmumiem pašvaldībai, kā arī joprojām ir ierobežotas iespējas saņemt aizņēmumus Valsts kasē, nosakot tikai dažas prioritārās nozares, kurām tas ir ļauts. 2021. gadā Burtnieku novada pašvaldība aizņēmuma saņemšanai plāno atkārtoti virzīt pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” piebūves celtniecības projektu. Aizņēmums nepieciešams arī Hallartes ielas 1. kārtas izbūvei un Burtnieku Ausekļa pamatskolas sporta laukuma atjaunošanai.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Lielāko daļu no 2021. gadā plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – 4 592 982 EUR jeb 53,1% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Otrs lielākais pašvaldības ieņēmuma avots ir no valsts budžeta mērķdotācijām – 3 533 569 EUR (40,8%). Atlikušo ieņēmumu daļu veido nenodokļu ieņēmumi (3,3%), pašvaldību budžeta transferti (1,3%), maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi (1,5%). Kopumā pašvaldības plānotie 2021. gada budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2020. gada izpildi, ir samazinājušies par 990 011 EUR jeb 10,27 %.

Pamatbudžeta izdevumi

Lielākais īpatsvars 2021. gadā plānotos pamatbudžeta izdevumos ir finansējums izglītībai – 42,2% un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 19,4%. Tālāk rindojas izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai – 10,6%, sociālajai aizsardzībai – 10,4%, likumdošanas varai un izpildvaras institūcijām – 9,6%  (t.sk. no kopējiem 2021. gada pamatbudžeta izdevumiem plānots 0,2% līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 0,3% aizdevumu apkalpošanas un procentu maksājumiem, 0,2% plānoti 2021. gada novada vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai), ekonomiskajai darbībai – 5,9%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1,0%, veselībai – 0,5%, vides aizsardzībai – 0,4%.

Iedzīvotāju labklājībai

2021. gadā pašvaldība turpinās sekmīgi iesāktos pasākumus iedzīvotāju atbalstam, saglabājot līdzšinējo sociālo palīdzību, atbalstu nevalstisko organizāciju aktivitātēm, finansējumu sportistiem un sporta aktivitāšu organizēšanai. Jaunajām ģimenēm pieejams līdzfinansējums, ja bērns izmanto privātās pirmsskolas izglītības iestādes vai sertificētas aukles pakalpojumus.

Senioriem, tāpat kā līdz šim, jubilejās no 80 līdz 100 gadiem tiks pasniegtas dāvanu kartes 20EUR vērtībā, lai iegādātos nepieciešamos medikamentus, bet, sasniedzot cienījamo 100 un vairāk gadu vecumu, pasniegts pabalsts 100EUR vērtībā. Šogad vecuma pensionāriem tiek plānots piešķirt arī transporta izdevumu kompensācijas.

Lai mazinātu C-19 izplatības riskus, pašreiz ir ierobežota projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” īstenošana, taču 2021. gadā ir paredzēts intensīvs nodarbību plāns. Tiklīdz sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm noteiktie ierobežojumi mazināsies, novada iedzīvotāji tiks aicināti izmantot nodrošinātās iespējas.

Nozīmīgu pašvaldības izdevumu daļu sastāda atbalsts 1.-9. klases skolēnu un izglītojamo (5 un 6 gadi), kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, ēdināšanai. Tā bezmaksas pirmsskolās tiek nodrošināta arī maznodrošināto, trūcīgo un 3+ ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām. Lai atbalstītu jauniešus, arī šovasar tiks organizēta skolēnu nodarbinātības programma. Tāpat skolēniem tiek izmaksātas transporta kompensācijas par došanos uz interešu izglītības nodarbībām, tiek piešķirtas naudas balvas par teicamām sekmēm, bet pirmklasniekiem tiek nodrošināts pabalsts mācību līdzekļu iegādei.

Atalgojums

Ar 2021. gada 1. janvāri ir mainījusies minimālā alga no 430 EUR uz 500 EUR, kas līdz ar to atstāj ietekmi uz pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem vairākās pozīcijās, jo pieaug ne tikai izmaksas par atalgojumu, bet arī par pakalpojumiem, piemēram, sadārdzinās ēdināšana izglītības iestādēs u.tml. Pieaudzis atalgojums arī pedagogiem un to palīgiem. Solidarizējoties ar iedzīvotājiem, C-19 krīzes radīto apstākļu dēļ pašvaldībā pieņemts lēmums nepaaugstināt atalgojumu domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, kuri saņem lielāku algu par minimāli noteikto.

Ieguldījumi infrastruktūrā

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 1833207EUR jeb 19,4% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2020. gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 26,1%, kas saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas palielinājumu, plānoto pašvaldības līdzekļu ieguldījumu ielu apgaismojuma uzlabošanai, autoceļu uzturēšanai un remontiem.

Ceļi un ielas

Papildus valsts mērķdotācijai autoceļu uzturēšanai (220324EUR) arī 2021. gadā no pamatbudžeta plānots novirzīt finanšu līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai un remontdarbiem, šogad kopumā 194458EUR. Tostarp palielināts līdzekļu apjoms paredzēts arī ceļu un ielu asfalta remonta un pretputekļu absorbenta uzklāšanai, kas ietilpst ikdienas uzturēšanas darbos.

Plānota četru būvprojektu izstrāde ceļu infrastruktūras uzlabošanai, kuru kopējā summa sastāda 32441EUR. Tie tiks izstrādāti ceļa “GRS Valmiera 2” izbūvei Pilātos; Iršuparka alejai (Ozolu iela no Vidzemes ielas līdz A3 šosejai), lai noslēgtu Ozolu ielas bruģēšanu; ceļu “Rūpnieki – Rūjienas šoseja” un “Līgotņu purvs” uzlabošanai. Tiek meklēts risinājums, kā ar aizņēmumu Valsts kasē varētu izbūvēt Hallartes ielas 1. kārtu – kopējais finansējums nepieciešams 284000EUR.

Paredzēts uzlabot arī 14 autoceļu posmus visā novada teritorijā. Kopējais atjaunojamais garums sasniedz 14,60 km.

Teritorijai un mājokļiem

Pašvaldība arī 2021. gadā paredzējusi vairākos pagastos ieguldījumus vairāku desmitu tūkstošu apmērā pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda rekonstrukcijā un remontos, kas galvenokārt saistīti ar logu, durvju, elektroinstalācijas maiņu un krāšņu pārmūrēšanu. Apjomīgs ieguldījums, 148500EUR vērtībā, plānots Vecates kultūras centra jumta izbūves darbiem.

Izglītības iestādēs

Kā ierasts, tiks veikti dažādi remonti izglītības iestādēs un ar jauniem elementiem papildināti pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) rotaļlaukumi. Svarīgākais objekts ir Burtnieku Ausekļa pamatskolas sporta laukuma izbūve – šobrīd ir gatavs projekts, bet tā īstenošana atkarīga no Valsts kases kreditēšanas nosacījumiem.

Rencēnu pamatskolā plānots nomainīt sporta zāles apgaismojumu uz LED. Skolai nepieciešama arī visu inženiertīklu pārbūve (ūdens, kanalizācija, apkure), šim mērķim rezervēti 26015EUR.

Šogad lielākie ieguldījumi rotaļlaukumos paredzēti PII “Sienāzīts” un PII “Namiņš”, bet Rencēnu pamatskolas pirmsskolas vecākajai grupai izveidos “Zaļo klasi”. Pērn skolas internāta ēkā tika izveidotas pirmsskolas grupu telpas, bet šogad nepieciešams papildināt iespējas nodarbēm ārā.

Matīšu pamatskolā apjomīgākā iecere ir aktu zāles skatuves rekonstrukcija, kā arī zēnu labierīcību pārbūve. Tāpat iestādei tiks iegādāts zāles pļāvēja traktors.

Būvprojekti

Kā iestrādnes nākotnei, 2021. gada budžetā ieplānota šādu ēku rekonstrukcijas projektu izstrāde: Burtnieku Ausekļa pamatskolas “vecajam” korpusam, Valmieras pagasta kultūras namam, kā arī Pasta ēkas Rencēnos projektēšanai pirmsskolas vajadzībām. 2021. gadā paredzēts finansējums 37500 EUR apmērā Valmiermuižas pils tornīša arhitektoniskajai izpētei un restaurācijas tehniskā projekta izstrādei. Tiek veikta arī būvprojekta “Viestura alejas parka “Zaļais trīsstūris”” izstrāde.

Pievilcīga dzīves vide pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Burtnieku novada pagastos, iecerēta ielu apgaismošanas uzlabošana, ieguldot 128322 EUR. Valmieras pagastā (vecajos stabos) veiks veco lampu nomaiņu pret LED lampām, Krasta ielas galā ierīkos laternu, bet pie Vecates pagasta pārvaldes tiks veikta stabu un lampu nomaiņa. Rencēnu un Burtnieku ciemiem tiks veikta ielu apgaismojuma projektu izstrāde.

Šogad noslēgsies LEADER projekta “Āra trenažiera laukuma izveide Rencēnu pagastā” realizācija. Pie Rencēnu pamatskolas stadiona tiks uzstādīti seši āra trenažieri, kas paredzēti dažādu muskuļu grupu trenēšanai, sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai, stājas uzlabošanai, kā arī elpošanas ritma stabilizēšanai.

Vecates pagastā bruģēs ietvi no kultūras centra uz veikalu un stāvlaukumu. Burtnieku pagasta “Penčos” izveidos publisko rotaļu laukumu. Ēveles pagasta kapličai izgatavos durvis, bet kapsētai vārtus. Rencēnu un Burtnieku pagastā ierīkos publiskās tualetes. Paredzēti arī citi, mazāka apjoma darbi.

2021. gadā izsludināts arī Vides attīstības projektu konkurss, kura mērķis ir veicināt Burtnieku novada biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un uzņēmumu iesaisti labiekārtošanas darbu īstenošanā. Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursa ietvaros ir 7500 EUR.

Atbalsta programmas īpašumu sakārtošanai

Burtnieku novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, mājai piesaistītā zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanas pasākumiem. 2021. gadā pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir būtiski pieaudzis – galvenokārt iekšpagalmu sakārtošanai un avārijas situāciju novēršanai.

Kā jauna atbalsta programma, ir pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana valsts un vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu dievnamu, dievnamos esošo valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Burtnieku novadā. Līdzfinansējuma maksimālā intensitāte tiek noteikta 75% apmērā no sakrālā mantojuma saglabāšanai paredzēto atbalstāmo izmaksu kopsummas, bet vienam pieteikumam līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 10 000 EUR.

Pašvaldība šogad plāno visu kapsētu (Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Burtnieku veco kapu un Burtnieku jauno kapu) digitalizāciju interneta vietnē cemety.lv. Projekta laikā tiks lūgta arī iedzīvotāju līdzdalība, lai aizpildītu trūkstošos datus par kapu kopiņām. Šim nozīmīgajam darbam paredzēts tērēt līdz 28000 EUR.

Burtnieka ezers

Turpināsies darbs pie Burtnieka ezera rekreācijas zonu pilnveidošanas un paplašināšanas, kā arī tūrisma objektu un maršrutu sakārtošanas – tiks pabeigts darbs pie norāžu un stendu izvietošanas populārākajos tūrisma objektos. Šogad plānots, ka noslēgsies LEADER projekta “Dabas takas izveide Burtnieku smilšakmens atsegumiem” realizācija, izveidojot jaunu tūrisma objektu Burtnieka apkārtnē.

Pie Ezera ielas 8, Burtniekos, turpinās labiekārtot laukumu pie jaunajām kāpnēm uz ezeru, uzstādot soliņus un veicot koku apkopšanu. Plānots labiekārtot un paplašināt Silzemnieku pludmali, kā arī sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži” pludmalē ir sakārtots novadgrāvis, lai varētu ērtāk nolaist laivas. Šogad ērtāka laivu nolaišana būs arī Vecatē pie pludmales tiem, kas plāno nobraucienus pa Salacu.

2021. gadā tiks veikta Matīšu pludmales elektroietaišu pieslēguma izbūve un Matīšu pludmales elektrības pieslēguma pēcuzskaites izbūve. Kopumā, elektrības nodrošināšanai arī otrā ezera pusē, tiks ieguldīti 33000EUR. Ap ezeru tiks veikta arī novērošanas kameru mastu izbūve 8500EUR vērtībā, kā arī tiks atjaunots un papildināts boju krājums, lai nodalītu rekreācijas zonas un zonas, kurās aizliegts zvejot un makšķerēt.

Plašāka informācija: https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/pasvaldiba/budzets1/

Aktuālais jautājums

Vai 2024. gads Jums būs veiksmīgāks par 2023. gadu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandā! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino” aicina darbā skolotāja palīgu (40 stundas nedēļā (viena likme)) uz nenoteiktu laiku.  Darba vietas adrese: Beātes ielā 42, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veicināt un nostiprināt bērniem pašapkalpošanās prasmes un kultūrhigiēniskās iemaņas; • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • nodrošināt telpu uzkopšanu saskaņā ar higiēnas noteikumu prasībām; • sadarboties ar grupas pedagogiem; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība; • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • atalgojumu 714 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • radošu un interesantu darbu atsaucīgā un draudzīgā kolektīvā; • profesionālās pilnveides iespējas un izaugsmes iespējas; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu buratino@valmiera.edu.lv, līdz 2024.gada 15.martam. Tālrunis papildu informācijai: 29151878. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 42, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-03-15

Ja Tev rūp vides aizsardzība, Tev ir drosme pārstāvēt valsti darbā par zaļāku un labvēlīgāku vidi un Tevi nebaida darbs ar normatīvo aktu piemērošanu,  iespējams, tieši Tevi gaidām mūsu komandā  Valsts vides dienesta (Nr. 90000017078) Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Valmieras sektora inspektora amatā (divas ierēdņa amata vietas uz noteiktu un nenoteiktu laiku) Piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē; daudzpusīgu darba pieredzi vides aizsardzības jomā un profesionālās attīstības iespējas; darbu komandā kopā ar profesionāliem un atsaucīgiem darba kolēģiem; darbā ievadīšanas apmācību, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; mēnešalgu no 932 līdz 1398 euro pirms nodokļu nomaksas; veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu no astoņām līdz 10 darba dienām, kā arī citus valsts pārvaldē paredzētus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus; darba vietu L.Paegles ielā 13, Valmierā. Uzticēsim Tev: kontrolēt vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu un izskatīt sūdzības par piesārņojumu; kontrolēt A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību uzņēmumu darbību atbilstību vides aizsardzības prasībām; veikt pārbaudes par labāko tehnisko paņēmienu piemērošanu; sagatavot dokumentus un administratīvos aktus par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanu. Sagaidām, lai Tev ir: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams vides zinātnē, dabas zinībās vai vides inženierzinātnēs, taču izskatīsim arī pieteikumus ar augstāko izglītību citās jomās; profesionālā darba pieredze vides aizsardzības nozarē pēdējo piecu gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību, novērtēsim iepriekšēju pieredzi dokumentācijas sagatavošanā atbilstoši LR likumdošanai; labas analītiskās, komunikācijas un sadarbības prasmes; prasme un vēlēšanās strādāt komandā; prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās; augsta atbildības izjūta; labas datora lietošanas prasmes (Microsoft Office); B kategorijas vadīšanas apliecības; elektroniskais paraksts. Gaidīsim Tavu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) Valsts vides dienestam uz e-pasta adresi: CV@vvd.gov.lv (ar norādi „Konkursam – Vidzemes_RVP_PKD_inspektors”) Tālrunis uzziņām: 67084310 Vairāk par iestādi: http://www.vvd.gov.lv/ Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Valsts vides dienests, reģistrācijas numurs 90000017078, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045. Profesija: INSPEKTORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 13, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-03-18 Kontaktpersona: E-pasts: CV@vvd.gov.lv

Mūsu partneri