Valmieras Ziņas

Apstiprināts Valmieras novada pašvaldības budžets

Lasīšanas laiks: 6 min

31. janvārī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja Valmieras novada pašvaldības budžetu 2023. gadam, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

2023. gadā Valmieras novada pašvaldības budžeta ieņēmumi, ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā, plānoti 118,04 miljoni eiro. Būtiskākās prioritātes 2023. gadā būs iedzīvotājiem nozīmīgo pamatpakalpojumu nodrošināšana, izglītības pakalpojuma nodrošināšana, esošā sociālā atbalsta nodrošināšana novada iedzīvotājiem, uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana, augstas gatavības projektu sagatavošana ārējā finansējuma piesaistei nākotnē.

Lielākais īpatsvars 2023. gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) (90,4 %). IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetu ir 75 % un 25 %.

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) veido 9,2 % no ieņēmumiem. 2023. gadā NĪN nodokļa likmes saglabātas iepriekšējā apmērā, t. sk. nosacījums, ka paaugstināta likme – 1,5 % – tiek saglabāta, ja uz 01.01.2023. gadu īpašumā nav deklarētu personu. 2023. gadā NĪN atvieglojumi tiks piemēroti personām, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”. Savukārt atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2023. gadā paredzēti arī visā Valmieras novada teritorijā vienoti NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām – gan fiziskām personām, gan uzņēmējiem.

Kara darbība Ukrainā izraisījusi globālas ekonomiskās pārmaiņas visā pasaulē, tostarp Latvijā, ietekmējot arī pašvaldībai veicamās funkcijas un budžetu. 2023. gada budžets sagatavots, ievērtējot paaugstinātās pakalpojumu un izejmateriālu, tostarp energoresursu, cenas, tādējādi vairāk līdzekļus novirzot iestāžu uzturēšanai. Ietekmi budžeta izdevumu sadaļā rada arī minimālās algas palielinājums. Līdz ar to 2023. gadā finansējums primāri tiek novirzīts iesākto objektu un aktivitāšu īstenošanai, un apjomīgu jaunu projektu uzsākšana šobrīd netiek plānota. Par papildu attīstības projektiem un pasākumiem pašvaldība lems pēc valsts budžeta apstiprināšanas, veicot grozījumus pašvaldības 2023. gada budžetā.

2023. gada budžeta izdevumu daļa plānota 117,97 miljoni eiro. Nemainīgi svarīgi pašvaldībai ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo atbalstu – atvieglojumus, pabalstus un pakalpojumus. 2023. gadā sociālajai aizsardzībai plānots novirzīt finansējumu 10,7 % jeb 12,63 milj. eiro apmērā. Pašvaldība nodrošina 14 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 18 dažādus sociālo pakalpojumu veidus, t.sk. garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, mājokļa atbalstam, atbalstam daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei, bērna piedzimšanai, veselības aprūpei un krīzes situācijām, sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem, senioriem u.c. Pašvaldība nodrošinās pansionāta “Valmiera” un sociālā aprūpes centra “Lode” darbību, kā arī īstenos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, nodrošinās Valmieras novada Bāriņtiesas darbību. Turpināsies atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kas nodrošina tām deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus. Turpināsies sadarbība ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, aprūpe mājās, nakts patversmes pakalpojums bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, dienas aprūpes centru un grupu dzīvokļu pakalpojumu, specializēto darbnīcu nodrošināšanai.

Izglītības pakalpojuma nodrošināšanā pašvaldība nākamajā gadā ieguldīs 43,9 % jeb 51,8 milj. eiro no kopējiem pašvaldības izdevumiem. 2022./2023.mācību gadā Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 2783 bērni, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās 6100 skolēni, speciālās izglītības iestādēs Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā un Ziemeļvidzemes pamatskolā mācās 303 bērni. Interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes apmeklē 2661 audzēknis.

Liela daļa finansējuma paredzēta bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamatizglītības, vispārējās un interešu izglītības darbinieku atalgojumam. 2023. gadā tiek saglabāti atvieglojumi noteiktām grupām izglītojamo ēdināšanas maksas un interešu izglītības maksas atvieglojumiem. 2023. gadā pašvaldība turpinās iniciatīvu izglītojamajiem “Par teicamām sekmēm mācību darbā”, peldētapmācību un slidotapmācību, kā arī brīvpusdienu nodrošināšanu no 1. līdz 6. klasei.

2023. gadā turpināsies vairāki investīciju projekti: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecība, noslēgumam tuvojas dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B pārbūve, Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana. 2023. gadā vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un vispārējās izglītības iestādēs plānoti dažādi remontdarbi. Tāpat noslēgumam tuvojas Valmieras 2. vidusskolas PII iestādes “Varavīksne” telpu paplašināšanas darbi, lai jau jaunajā mācību gadā PII varētu apmeklēt papildus 110 bērni. PII “Burtiņš” (Valmiermuižā) teritorijā turpināsies lietus ūdens ietekmes novēršanas darbi. Vairāku izglītības iestāžu ēkās paredzēts veikt ēku un telpu remontdarbus, tāpat paredzēti teritoriju labiekārtošanas darbi, plānots izbūvēt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju un veikt citus darbus.

Tāpat plānota informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un programmatūras iegāde, mēbeļu, aprīkojuma sporta nodarbībām, mūzikas instrumentu u. tml. iegāde. Turpināsies ES līdzfinansēto projektu īstenošana – atbalsts priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas samazināšanai un izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Paredzēts finansējums Valmieras novada izglītības iestāžu skolēnu pārvadājumiem, ko atbilstoši iepirkumam nodrošinās divi pakalpojuma sniedzēji.

Kultūras jomā 2023. gadā plānota daudzveidīga kultūras programma un vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvu darbība. Tiks nodrošināta visu pašvaldības finansēto kultūras iestāžu (kultūras centri, tautas nami, muzeji, bibliotēkas) darbība, kā arī ieilgušās teātra ēkas pārbūves apstākļos paredzēts finansējums Vidzemē vienīgā profesionālā teātra – Valmieras Drāmas teātra, darbības atbalstam. Nozīmīgs finansējums paredzēts Valmieras novada pašdarbnieku kolektīvu dalībai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisēs.

Valmieras novads var lepoties ar spēcīgu sporta nozari, ko apliecina atkārtoti saņemtā “Trīs zvaigžņu balva 2022” nominācijā “Gada sporta pašvaldība”. 2023. gadā nacionālajā sporta bāzē plānotas vairākas nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības: pasaules čempionāta florbolā sievietēm kvalifikācijas turnīrs; BMX riteņbraukšanas trasē plānoti divi posmi “Eiropas kauss BMX” sacensībās; Latvian Open starptautiskais florbola turnīrs; starptautiskais basketbola turnīrs jauniešiem. Jāņa Daliņa stadionā un vieglatlētikas manēžā 2023. gadā plānots nodrošināt gan dažādas sacensības, gan Latvijas un ārvalstu sportistu treniņnometnes. Turklāt stadions un stadiona labiekārtotā teritorija ir brīvi pieejama ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam.

Ekonomiskās attīstības veicināšanai turpināsies Valmieras Rūpniecības un eksporta parka un Valmieras Industriālā parka (VIP) attīstības projektu ieviešana. VIP uzsākta teritorijas atmežošana, attīrīšana no militārā piesārņojuma (teritorijas sanācija).

Tāpat paredzēts finansējums ielu un ceļu uzturēšanai, tostarp atsevišķu posmu pārbūvei. Turpināsies ES līdzfinansētā projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – Linarda Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/ izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” pārbūves darbi.

Dažādi remontdarbi plānoti pašvaldības ēkās visā novada teritorijā, kā arī būvprojektu izstrāde. Līdzekļi paredzēti novada teritorijas plānojuma un detālplānojumu izstrādei, kā arī tematiskām izpētēm.

Pašvaldības finansējums paredzēts dažādu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un pagalmu labiekārtošanas programmai, iedzīvotāju mājsaimniecību pieslēgšanai centralizētiem ūdensapgādes tīkliem, iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem, līdzdalības budžetam iedzīvotāju izvirzītiem dzīvesvides uzlabošanas projektiem, nometņu, kultūras un sporta projektiem, novada mēroga pasākumiem sportā, tūrismā, kultūrā.

Nodarbinātības jautājumu risināšanai paredzēts subsidēt darbavietas bezdarbniekiem, kā arī veicināt novada skolēnu nodarbinātību vasarā.

Diennakts režīmā turpinās darboties Operatīvās informācijas centrs ar iespēju iedzīvotājiem izmantojot bezmaksas tālruni 8484 saziņai ar dežurantu, lai informētu par neatliekami risināmiem jautājumiem (sabiedrisko kārtību, infrastruktūras bojājumiem u. tml.).

Valmieras novada pašvaldības budžets veidots, lai īstenotu Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentos (novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2038. gadam apstiprināta ar pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu) ietvertos rīcības virzienus un iniciatīvas, mērķus un prioritātes, kā ilgtermiņa prioritātes nosakot veselu, radošu un zinošu sabiedrību, pievilcīgu dzīves vidi un rosīgu ekonomiku.

Vairāk informācijas lūdzam skatīt pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, lasot budžeta paskaidrojuma rakstu: https://www.valmierasnovads.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/publiskas-apspriesanas/saistoso-noteikumu-publiskas-apspriesanas/

Aktuālais jautājums

Vai esi apmierināts ar ielu un ceļu stāvokli, kā arī uzturēšanu Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas arhitekta palīgu uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • būt daļai no Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas komandas un līdzdarboties Valmieras novada līdzsvarotas pilsētvides un teritorijas veidošanā; • identificēt problēmjautājumus novada telpiskajā attīstībā un sniegt priekšlikumus to risināšanā; • sagatavot projektēšanas uzdevumus Pašvaldības ēku un labiekārtojuma projektēšanai; • koordinēt Pašvaldības pasūtītos būvprojektus; • izskatīt un sniegt vērtējumu būvprojektiem, kuriem nepieciešams Pašvaldības skaņojums; • organizēt plenērus, metu un citus ar telpisko attīstību saistītus konkursus; un ja Tev ir: • pirmā līmeņa augstākā izglītība arhitektūrā (otrā līmeņa profesionālā vai augstākā izglītība arhitektūrā, vai pietuvinātā specialitātē, arhitekta prakses sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību); • darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz divus gadus (zināšanas un pieredze pilsētplānošanā un būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību), kā arī jaunāko šo jomu tendenču pārzināšana; • valsts valodas prasme augstākā līmenī un labas svešvalodu zināšanas; • kompetences: ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes; prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus; analītiskās spējas; augsta atbildības sajūta; precizitāte; spēja strādāt komandā; pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;; • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku un CAD programmatūru (ZwCAD, AutoCAD vai citas). Prasmes darbā ar grafiskajām programmām (Adobe), 3d modelēšanas programmām un GIS programmatūru tiks uzskatītas par priekšrocību; • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • atbildīgu un dinamisku darbu uz attīstību vērstā Pašvaldībā, ar iespēju rosināt un īstenot pārmaiņas Pašvaldības procesos; • pamatalgu pārbaudes laikā 1189 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 1399 EUR pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas zinošu un atsaucīgu kolēģu komandā. Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Arhitekta palīga amatam”, līdz 2023.gada 11.aprīlim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: ARHITEKTA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-04-11

Mūsu partneri