Valmieras Ziņas

Vienbalsīgi pieņemts Valmieras budžets 2018.gadam (+infografika)

Ceturtdien, 25.janvārī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2018.gadam, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Bulmeistare.

“2018.gada budžeta prioritātes noteiktas, lai nodrošinātu arvien augstāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Valmieras iedzīvotājiem, rūpētos par sociālo un fizisko drošību, pilsētvides attīstību. Turpināsim veidot Valmieru kā “zaļu” pilsētu, līdzsvarojot ekonomiskās, sociālās, kultūras un dabas vides intereses.

Šo viennozīmīgi var saukt par attīstības budžetu. Piesaistot Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējumu, īstenosim vērienīgus projektus. Paredzēts pārbūvēt Jāņa Daliņa stadionu un būvēt vieglatlētikas manēžu, drīz durvis vērs jaunais Valmieras peldbaseins, 150 dzīvokļos īres namos pavasarī ievāksies pirmie šo māju iedzīvotāji. Šogad plānots veikt arī pēdējos gados plašāko ielu pārbūvi un uzlabošanu vairāk nekā desmit kilometru garumā. Izaicinājums bija šādu lielu objektu būvniecību un infrastruktūras atjaunošanu sabalansēt ar citām nepieciešamībām. Uzskatu, ka mums tas ir izdevies,”

budžetu raksturo Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Ieņēmumi

Pašvaldības 2018.gada budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 39 559 090 eiro apmērā. Lielākais īpatsvars 2018.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (88,83%) un nekustamā īpašuma nodoklim (10,3%).

Jāpiemin, ka tiek saglabātas visas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, 2018.gadā tās papildinot ar atlaidēm daudzbērnu ģimenēm, kā arī atlaidi par zemi un ēkām varēs saņemt uzņēmumi, kuru īpašums iekļauts pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā un atbilst vēl citiem nosacījumiem.

3,22 miljonus eiro jeb 20% no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanu. Šādā veidā finansējums rasts Leona Paegles ielas savienošanai ar apvedceļu, skolēnu dienesta viesnīcas pārbūvei Ausekļa ielā u.c. projektiem.

Izdevumi

Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 49 830 302 eiro apmērā.  Lielāko daļu no tiem veido izdevumi izglītībai – 19.9 miljoni eiro, nozīmīgu daļu veido izdevumi atpūtai (tajā skaitā sports), kultūrai un reliģijai (11.3 miljoni eiro), kā arī ekonomiskajai darbībai (6.5 miljoni eiro). Tāpat pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tiks novirzīti 5.7 miljoni eiro un sociālajai aizsardzībai – 2.8 miljoni eiro. 2018.gadā valstī ir palielināta minimālā darba alga no 380 uz 430 eiro mēnesī, kas būtiski ietekmē pašvaldības budžeta izdevumus.

2018.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 19,9 miljoni eiro, kas ir 39,9% no kopējiem pašvaldības izdevumiem un ir par 3,78 miljonu eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.

Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai plānoti 4 miljoni eiro (20,4% no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem), pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2018.gada budžetā plānoti 9,3 miljoni eiro (46,8%), savukārt interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai paredzēti izdevumi 2,7 miljonu eiro apmērā (13,7%). Jāpiemin, ka ar 2018.gada 1.janvāri tiek palielināta darba samaksa pirmsskolas, interešu izglītības, karjeras, speciālajiem un sociālajiem pedagogiem, algas pieaugumu sedzot no pašvaldības budžeta.

Dažādiem remontu un pārbūves darbiem, tehnisko projektu izstrādei, teritoriju labiekārtošanai un citām aktivitātēm paredzēts finansējums 3,8 miljoni eiro apmērā.

Izglītības budžetā paredzēts atbalsts arī Vidzemes Augstskolai 32,6 tūkstošu eiro apmērā, tajā skaitā 20 tūkstoši eiro zinātnes attīstībai un pētījumiem.

Tāpat ar valsts un pašvaldības atbalstu tiks turpināta brīvpusdienu nodrošināšana 1.-6.klašu skolēniem.

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 2,82 miljonus eiro, kas ir par 260 tūkstošiem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus. Tāpat paredzēti 12 tūkstoši eiro brīvpusdienu nodrošināšanai. Uzturmaksu atlaidēm pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – 29 tūkstoši eiro, bērna piedzimšanas pabalstiem – 40 tūkstoši eiro. Braukšanas maksu atvieglojumiem – 165,74 tūkstoši eiro. Atbalstam iedzīvotājiem par komunāliem maksājumiem paredzēts izlietot 307,35 tūkstošus eiro.

Sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm, kā arī par sociālo aprūpi un rehabilitāciju paredzēts izlietot 173,04 tūkstoši eiro.

Pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanai paredzēts izlietot 3.35 miljoni eiro. Valmierā ir 220 ielas ar kopējo garumu 122,557 kilometri, no kuriem 43 kilometri ir grantēto ielu posmi. Ielu izbūvei un kapitālajiem remontiem plānots finansējums 2.13 miljoni eiro:

 • šogad tiks uzsākta Leona Paegles ielas savienojuma ar apvedceļu izbūve divu kilometru kopgarumā, tajā skaitā grantētās ielas asfaltējot, izbūvējot jaunu ielas posmu un uzlabojot brauktuves – 2.87 miljoni eiro;
 • tiks pabeigts Vadu ielas virskārtas remonts, kā arī grantētās daļas pārbūve – 110 tūkstoši eiro;
 • plānots pārbūvēt Mālu ielas posmu no Matīšu šosejas līdz Ainažu ielai – 154,9 tūkstoši eiro;
 • tiks pabeigta Ķieģeļu ielas posmā no Matīšu šosejas līdz Dzegu ielai izbūve – 90,8 tūkstoši eiro;
 • pārbūvēs Kārļa ielu posmā no Rīgas līdz Lilijas ielai un Lilijas ielu posmā no Miera līdz Andreja Upīša ielai – 757 tūkstoši eiro; Ausekļa ielu (posmā no Rīgas līdz Straupes ielai) – 373 tūkstoši eiro; Upes ielu (posmā no Limbažu ielas līdz Matīšu šosejai) – 141,1 tūkstotis eiro.

Grantētajām ielām Burkānciemā, Jāņparkā un Kārlienā 5.5 kilometru garumā veiks virsmu divkārtu apstrādi, paredzot 405.6 tūkstošus eiro. Tas nozīmē, ka pēc ielu apstrādes nebūs jāveic to regulāra greiderēšana un putekļu absorbenta uzklāšana.

Ietvju izbūvei un remontdarbiem paredzēti 275.3 tūkstoši eiro, tostarp tiks uzlabota gājēju un velobraucēju drošība pie gājēju pārejas pār dzelzceļu Gaides ielā, ietve Rubenes ielas posmā no Georga Apiņa līdz Beātes ielai. Lai uzlabotu drošību, bērniem dodoties uz skolu, ietve ar velojoslu tiks izbūvēta Beātes ielā no Dzirnavu ezeriņa līdz Valmieras 5.vidusskolai un Valkas ielā no Raiņa līdz Tērbatas ielai.

Stāvlaukumu izbūvei un remontam paredzēti 403.27 tūkstoši eiro. Tajā skaitā:

 • Georga Apiņa ielas posms no ielas sākuma līdz Leona Paegles ielai un divi stāvlaukumi – 162 tūkstoši eiro;
 • stāvlaukums Beātes ielā 42 (pie pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino”) – 183,6 tūkstoši eiro;
 • stāvlaukuma pie Vidzemes slimnīcas virsmas atjaunošanai – 40 tūkstoši eiro.

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 102.84 tūkstoši eiro. Tajā skaitā pašvaldība ir lēmusi par atbalstu – stipendiju piešķiršanu – medicīnas studentiem, kuri medicīnas rezidentūru veic Vidzemes slimnīcā. 2018.gadā šim atbalstam paredzēts finansējums 12.9 tūkstošu eiro apmērā, kuru plānots sadalīt divām medicīnas māsām-speciālistēm un diviem ārstiem- rezidentiem.

Vides aizsardzībai 2018.gadā piešķirti 1.14 miljoni eiro. Notekūdeņu apsaimniekošanai (lietus kanalizācijas uzturēšanai, remontam un caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai) plānoti 205.5 tūkstoši eiro. Ziedu stādījumu, zaļās zonas, koku, kapsētu un pārvietojamo tualešu uzturēšanai kopumā plānoti 660.2 tūkstoši eiro. Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projektā “Vides izglītības infrastruktūras objekta “Ģīmes upes dabas taka” izveide” tiks veidota dabas taka, lai rosinātu uzzināt par teritorijā dzīvojošajiem putniem un tur sastopamajiem augiem. Tāpat būs iekārtota brīvdabas klase. Projekta izmaksas 218.98 tūkstoši eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018.gadā plānots izlietot 5.72 miljonus eiro. Tajā skaitā:

 • Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un pārbūvei – 513.1 tūkstoši eiro;
 • Dažādiem komunālās saimniecības projektiem, piemēram, bērnu rotaļlaukumu uzturēšana un atjaunošana, dzīvnieku patversmes uzturēšana – 246.2 tūkstoši eiro;
 • Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai – 284.28 tūkstoši eiro. Jāpiemin, ka pašvaldība ieviesīs jaunu atbalsta veidu – līdzfinansējums ne tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai, bet arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu, kuru kopējā platība ir vismaz 3000 m2, pagalmu labiekārtošanas tehnisko projektu izstrādei, kā obligātu prasību nosakot kompleksu transporta infrastruktūras jautājumu risināšanu, tajā skaitā nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu piekļuves iespējas, vides pieejamības risinājumus un bērnu rotaļu laukumu izveidi, iedziļināto atkritumu savākšanas tvertņu izbūvi;
 • Pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai – 1.14 miljonu eiro (dažādi pārbūves, remontdarbi, būvprojektu izstrāde u.c.).

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas programmai paredzēti 11.26 miljoni eiro, kas ir par 3,4 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts ar projekta “Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas būvniecība” īstenošanu, saņemot valsts budžeta sākotnējo līdzfinansējumu 3.2 miljonu eiro apmērā. 179,9 tūkstoši eiro paredzēti Valmieras Kultūras centra ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei. Kultūras pasākumiem plānots finansējums 369 tūkstošu eiro apmērā, tajā skaitā Valmieras Kultūras centra pašdarbnieku kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos paredzēti 59,6 tūkstoši eiro.

Sporta pasākumiem un sporta klubu atbalstam plānoti 568,9 tūkstoši eiro, tajā skaitā 461.8 tūkstoši eiro 37 sporta klubu atbalstam.

Tāpat paredzēti 79.72 tūkstoši eiro reliģisko organizāciju atbalstam.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 350.69 tūkstošu eiro apmērā, turpinot videonovērošanas kameru uzstādīšanu, uzlabojot videonovērošanas programmatūru, iegādājoties apvidus automašīnu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes vajadzībām un īstenojot vēl citas ieceres.

Lai atbalstītu ģimenes, Valmieras pilsētas pašvaldība turpinās iesākto tradīciju Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem Valmieras Dzimtsarakstu nodaļā nodrošināt svinīgo laulību reģistrēšanas ceremoniju bez maksas.

Tāpat atbalsts piešķirts Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma īstenošanai Valmierā 28., 29.jūnijā, uzņēmējdarbībā inovāciju grantu programmai, kā arī tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” izstrādei.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam un attīstības programmā 2015.-2020.gadam ietvertajiem pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Vai tu vakcinēsies pret Covid-19?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Mūsu partneri