Valmieras Ziņas

Valsts nenoteiktās robežas kavē atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību

Lasīšanas laiks: 3 min

Februāra vidū Vidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības tikās, lai diskutētu par Vidzemes atkritumu reģiona nākotnes izaicinājumiem, jo viens no uzdevumiem ir reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde, kura sagatavošanai traucē valsts neapstiprinātie normatīvie akti, portālu “Valmieras Ziņas” informēja SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Kovala Sēne.

15. februārī SIA “ZAAO” Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanās centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) notika Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam (turpmāk tekstā – Plāns) izstrādes progresa darba grupas sanāksme, kurā piedalījās gan tā izstrādātāji, gan Vidzemes apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un poligonu pārstāvji.

Sanāksmes laikā Plāna izstrādātāji – SIA “Geo Consultants” klātesošos iepazīstināja ar Plāna satura progresu, prezentējot darba grupā noteiktās veicamās darbības un sasniedzamos kvalitātes rādītājus galvenajos darbības virzienos, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanu un RAAC darbību Plānā iezīmētajā reģionā.

Lai turpinātu veiksmīgi strādāt gan pie Plāna izstrādes, gan reģiona kopējās atkritumu apsaimniekošans sistēmas attīstības, vismaz 2 gadus tiek gaidīta vairāku reglamentējošo dokumentu izstrāde, kuru apstiprināšana šobrīd būtiski tiek kavēta no valsts puses, uzsver SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Atkritumu nozare ir dinamiska. Eiropas direktīvās noteiktie mērķi mudina mūs meklēt risinājumus, iespējas sistēmas pilnveidei, Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistei, tādēļ neesam varējuši gaidīt un esam uzsākuši Plāna izstrādi, neskatoties uz to, ka normatīvo aktu, kuri noteiktu atkritumu reģiona precīzās robežas, šobrīd vēl nav. Vēl joprojām gaidām, kad tiks apstiprinātas teritorijas un būs zināms, kurām pašvaldībām kopā plāns jāizstrādā un pēc tam savās teritorijās tas jāievieš. Laiks rit, Eiropas direktīvās noteiktie termiņi tuvojas, bet mums vēl ir daudz neskaidrību. Līdzīgi ir ar dalīti vāktiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem – Latvijas reģionos sistēma jāievieš ar nākamā gada 1. janvāri, bet ieviešanas kritēriju nav. Līdz ar to nezinām, vai lauku viensētā Igaunijas pierobežā un pilsētās, piemēram, Valmierā, Cēsīs, Limbažos, būs līdzvērtīgi kritēriji? Vai tomēr laukos dzīvojošie iedzīvotāji varēs bioloģiski noārdāmos atkritumus pārstrādāt to rašanās vietā kompostējot, kas nepārprotami būtu daudz lētāk?”

Nākamajā Plāna izstrādes posmā tiks strādāts pie paredzēto pasākumu īstenošanas investīciju izmaksu novērtējuma un finansēšanas modeļiem, kuru izstrādi arī šobrīd traucē normatīvā regulējuma neesamība, t.sk. regulējums attiecībā uz Eiropas Savienības fondu atbalstu, norāda SIA “Geo Consultants” pārstāvis Dr.sc.ing. Kaspars Kļavenieks: “Šobrīd reģionā radīto atkritumu plūsma ir ap 84 000 t/gadā, kas ir pietiekami liels apjoms, lai investīcijas sistēmas attīstībā būtu pamatotas un tiktu nodrošināta investīciju atpelnīšanai un sekmīgai sistēmas uzturēšanai nepieciešamā naudas plūsma. Plāna izstrādes nākamajā posmā tiks strādāts pie investīciju, ekspluatācijas izmaksu novērtējuma, ko varēs izstrādāt tad, kad būs skaidras visas plānā ietvertās aktivitātes, ko paredzēts īstenot šajā reģionā. Lai to varētu iezīmēt pēc iespējas precīzāk, ir būtiski saprast pašvaldību plānus un ieceres attiecībā uz atkritumu apsaimniekošana sistēmas attīstību, bet vissvarīgākais – nepieciešams konkrēts normatīvais regulējums, kas definē kritērijus jaunu atkritumu plūsmu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanai”.

Darbs pie Plāna uzsākts 2022. gadā, un tā izstrāde atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam tika noteikta līdz 2022. gada 30. decembrim. Šobrīd Atkritumu apsaimniekošanas likumā kā Plāna izstrādes termiņš noteikts 2023. gada 30. jūnijs. Taču, ņemot vērā Saeimas š.g. 16. februārī otrajā lasījumā atbalstītos grozījumus likuma pārejas noteikumos, gaidāms, ka Plāna izstrādes termiņš tiks pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim. Pēc Plāna izstrādes tas tiks nodots apstiprināšanai Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību domju sēdēs.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā šobrīd iekļautas 11 pašvaldības – Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Varakļānu novadi, ar kopējo iedzīvotāju skaitu ap 240 tūkstoši. Plāns tiek izstrādāts ar mērķi izpildīt Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā noteikto un sasniegt Eiropas savienības direktīvās izvirzītos mērķus.

Attēlā: Atkritumu apsaimniekošanas reģionu (AAR) optimizācijas 5 AAR modelis. Avots: Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri