Valmieras Ziņas

Nolemts likvidēt Ēveles pamatskolu; kolektīvs pauž sašutumu (11)

Burtnieku novada pašvaldības dome 22. janvāra sēdē lēma ar 2020. gada 1. septembri likvidēt Ēveles pamatskolu. Skolā pašreiz reģistrēti 36 skolēni, kuri apgūst pamatizglītības programmas, bet pirmsskolā – 10, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Burtnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Stērste.

No 15 deputātiem domes sēdē piedalījās 13. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās Kristīne Auziņa un Iluta Urbanoviča no partijas “Valmierai un Vidzemei”. Viņu partijas kolēģi Viesturs Karlivāns un Guntars Štrombergs balsojumā atturējās. Inese Gaumane (NA) balsoja pret. Pārējie 10 deputāti balsoja par Ēveles pamatskolas likvidēšanu.

Kā informēja pašvaldības pārstāve, Ēveles pamatskolā mācības notiek četrās apvienotajās klasēs. No Burtnieku novada skolā mācās 18 bērni, Strenču novada – 14, bet no citiem novadiem – 4. Izglītības iestādē strādā 15 pedagogi, 1 skolotājs – logopēds, pirmsskolas grupās strādā 2 pedagogi un 2 skolotāju palīgi. Tehniskie darbinieki – 4. Tiek īstenotas četras programmas: pamatizglītības programma (21011111), vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).

“Diskusija par Ēveles pamatskolas darbību aizsākās jau 2018. gadā, kad Burtnieku novada pašvaldības domes izveidota darba grupa vērtēja skolas kvalitatīva un mūsdienīga pedagoģiskā procesa īstenošanas un resursu efektīvas izmantošanas iespējas. Darba grupa atzina, ka nesaredz Ēveles pamatskolai ilgtspējīgas attīstības iespējas. Ņemot vērā pedagogu entuziasmu un skolas nozīmību Ēveles pagasta iedzīvotājiem, skolai Burtnieku novada pašvaldības dome neliedza iespēju veikt akreditācijas procesu un uzlabot mācību, audzināšanas un metodisko darbu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības procesu. 2019. gadā Akreditācijas ekspertu komisija skolas izglītības programmas akreditēja uz diviem gadiem, jo 9 kritēriji novērtēti ar “labi”,  2 ar “ļoti labi”, bet ar “pietiekami” 6 kritēriji: “Mācību saturs”, “Mācīšanas kvalitāte”, “Iekārtas un materiāltehniskie resursi”, “Personālresursi”, “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”, “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” un noteica virkni iestādes darbības/izglītības programmas uzlabošanas ieteikumus, kuri pašreiz īstenoti daļēji, bez izstrādāta plāna, ko par nepieciešamu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 831. Tieši kritēriji, kuri novērtēti ar “pietiekami”, noteica akreditācijas termiņu uz 2 gadiem. 

Atbalstu Burtnieku novada pašvaldības padotībā esošajām izglītības iestādēm, kā arī dažādus ar izglītības jomu saistītus pakalpojumus nodrošina Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde. Nolūkā iepazīties ar situāciju Ēveles pamatskolā uz 2019./2020.m.g. sākumu, pārvaldes speciālisti apmeklēja skolu. Pēc sarunas ar skolas direktori Barbaru Dauvarti un direktores vietnieci Agritu Buračevsku tika izdarīti vairāki secinājumi, piemēram, daudzi pedagogi skolā strādā blakusdarbā, vada tikai mācību stundas un neiesaistās metodiskajā darbā, kas ir pamats jaunā izglītības satura ieviešanā, kā arī nav nodrošināts atbalsta personāls speciālo izglītības programmu īstenošanai. I semestra laikā gan pedagogu darba nespējas, gan darba tiesisko attiecību izbeigšanas rezultātā notikušas 7 pārtarifikācijas, kas nenodrošina kvalitatīvu mācību procesu, neveicina stabilu un pēctecīgu tā organizāciju, kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi. 

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā pausti līdzīgi secinājumi, taču pozitīvi tiek vērtēts pedagogu atbalsts izglītojamo personības veidošanā, novērtēts ieguldījums audzēkņu izaugsmes veicināšanā, izglītojamo spēju pārzināšana un to motivēšana talantu pilnveidošanai, kā arī pedagogu pieejamība konsultācijām. 

Ministru kabinets 2019. gada 19. novembrī  ir izdevis jaunus noteikumus Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kurā speciālo programmu īstenošanai noteiktas vairākas prasības mācību procesa organizācijai, mācību un tehniskajiem līdzekļiem, atbalsta pasākumiem u.c. Prasību nodrošināšana ir papildu slogs jau esošajām rekomendācijām iestādes darbības uzlabošanai.

Diemžēl arī skolēnu skaitam Ēveles pamatskolā ar katru gadu ir tendence sarukt. Vērtējot demogrāfisko situāciju Ēveles pagastā, tuvāko gadu prognozes neliecina, ka skolēnu skaits varētu pieaugt. Neloģiska ir arī pašreiz notiekošā bērnu pārvadāšana ar pašvaldības transportu. Apbraucot Strenču novada teritoriju, uz Ēveli tiek vesti skolēni no Strenčiem un Sedas. Līdzīga situācija ir arī no Ēveles pagasta – bērni dodas uz skolu Strenčos, Valmierā u.c,” teikts

Lēmums par Ēveles pamatskolas likvidāciju pieņemts ne tikai vērtējot skolēnu skaita nepietiekamību, bet arī iespējas nodrošināt pilnvērtīgu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu mācību procesu.

“Skolas slēgšana mazā lauku pagastā ir smags lēmums, taču tāda ir realitāte, kas jāpieņem, ja nav iespējams nodrošināt bērniem konkurētspējīgu izglītību. Labās iestrādnes, dalība Ekoskolu programmā, atbalstošā mācību vide bērniem ar mācību grūtībām, individuālā pieeja un īstenotās interešu izglītības programmas, ir vienmēr novērtētas un bijušas par pamatu, kāpēc Ēveles skolai gadu gaitā ir izdevies pārliecināt, ka tai izdosies pielāgoties pārmaiņām izglītības sistēmā un piesaistīt skolēnus. Diemžēl, vērtējot ekspertu secinājumus, jāsecina, ka lielais ieteikumu skaits liecina par nepieciešamību izglītības iestādes darbību uzlabot daudzās jomās, lai varētu sekmīgi realizēt izglītības programmas. Pietiekošs skolēnu skaits noteikti būtu atbalsts skolas pastāvēšanai, bet bērnu skaits arvien sarūk,”

stāsta Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edvīns Straume.

Domājot par Ēveles pamatskolas skolēnu turpmākajām mācību gaitām, Burtnieku novada pašvaldība saskata iespēju tās turpināt Rencēnu pamatskolā, kurā ir nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas un pamatizglītības apguve un ir sakārtota infrastruktūra, kā arī ceļš līdz skolai aizņemtu aptuveni 30min. Pašvaldība organizēs transportu, lai skolēni varētu nokļūt Rencēnos. Pašvaldībā tiek pieļauts, ka, likvidējot Ēveles pamatskolu, daļa bērnu turpmāk varētu izvēlēties mācīties Strenču novada vidusskolā. Šādā gadījumā pašvaldība uzņemas visas saistības par starpnovadu savstarpējiem norēķiniem, kā arī varētu tiktu lemts par noteikumu Nr.11/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības bezmaksas ēdināšanas kārtību izglītojamiem” grozīšanu, lai, tāpat kā Vecates un Valmieras pagasta bērni, arī Ēveles pagasta bērni varētu pretendēt uz brīvpusdienu saņemšanu citu novadu mācību iestādēs. Atgādinām, ka lēmums apmaksāt ēdināšanu ārpus novada esošās mācību iestādēs ir pieņemts Burtnieku novada pašvaldības domē par tiem pagastiem, kuros nav savas izglītības iestādes. Līdz šim tie bija Vecates un Valmieras pagasti.

Burtnieku novada pašvaldība informēs Ēveles pamatskolas pedagogus un personālu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Pašvaldībai ir pienākums informēt darbiniekus ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms darba attiecību izbeigšanas, šādi nodrošinot iespēju darbiniekam laicīgi meklēt jaunas iespējas darba tirgū vai pārkvalificēties.

Domājot par Ēveles pamatskolas ēkas turpmāko pielietojumu, Burtnieku novada pašvaldība vērtē un analizē vairākas tās izmantošanas iespējas. Risinājuma atrašana būs pašvaldības prioritāte, lai ēkai rastu atbilstošāko funkciju un tā būtu apdzīvota arī turpmāk. Jau šobrīd zināms, ka Ēveles pamatskolas sporta zāle būs pieejama arī turpmāk, nodrošinot iespēju vietējiem iedzīvotājiem nodarboties ar sportu, kā arī organizēt sacensības,” teikts pašvaldības izplatītajā paziņojumā.

Lēmums par Ēveles pamatskolas likvidāciju pašvaldībai vēl jāsaskaņo ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

Ēveles pamatskolas direktore Barbara Dauvarte portālam “Valmieras Ziņas” pastāstīja, ka šāds domes lēmums viņai un visiem ēveliešiem bijis nepatīkams pārsteigums.

 “Jautājums par skolas likvidēšanu tika iekļauts domes komiteju dienaskārtībā 15.janvārī, par ko es nejauši uzzināju tikai dienu iepriekš no trešās personas. Es, kā likvidējamās iestādes vadītāja, uz komiteju sēdi netiku uzaicināta, taču es ierados, lai noklausītos deputātu pamatojumu šim lēmumam.

Mēs, skolas kolektīvs, esam satraukti un sašutuši par veidu, kā tika pieņemts lēmums par skolas likvidēšanu, jo tas notika ļoti negaidīti un, mūsuprāt, nepamatoti. Visvairāk mums sāp tieši apmelošana, sagrozot faktus un izplatot nepatiesu informāciju. Tas ir nožēlojami, ka pašvaldības vadība nespēj veidot normālu sarunu ar saviem iedzīvotājiem. Ar 448 ēveliešiem netiek runāts. Neviens no deputātiem nav bijis skolā un runājis ar mums. Lēmums tiek pieņemts, un pēc tam tiekat galā, kā mākat. Jā, mēs zinām, ka skola ilgi nedzīvos. Taču skolas likvidācijas process ir jāveic ar cieņu pret cilvēkiem, kas šeit dzīvo un strādā.

Domes priekšsēdētājs Edvīns Straume pagājušā gada augustā pedagogu konferencē Valmierā visu pilsētas un novadu skolotāju priekšā paziņoja, ka Ēveles pamatskola netiks slēgta. Taču notiek pilnīgi pretējais. Priekšsēdētājs arī nespēja domes sēdē paskaidrot, kāpēc lēmums ir tik sasteigts.

2019.gada maijā Ēveles pamatskola saņēma akreditāciju uz diviem gadiem. Turklāt nav stājušies spēkā noteikumi, ka pamatskolā jābūt vismaz 80 bērniem, tātad var turpināt darboties visu akreditācijas laiku. Nepiekrītu domes sēdē paustajam apgalvojumam, ka Ēveles pamatskolā tiek piedāvāta nekvalitatīva izglītība, jo akreditācijas komisijas novērtēja mūsu pedagogus un mācību procesu kā atbilstošus. Tās nelielās nepilnības, uz kurām tika norādīts, ir viegli novēršamas skolas iekšienē, neiesaistot pašvaldības resursus. Drīzāk ir jārunā par neizdarītajiem darbiem no pašvaldības puses. Jau desmit gadus kopš iepriekšējās novadu reformas neesam saņēmuši līdzekļus, lai sakārtotu atbilstoši mūsdienu prasībām zēnu mājturības kabinetu. Tāpat jau gadiem skolai netiek nodrošināts savs psihologs. Šāds speciālists novadā ir tikai viens, un viņam jāapkalpo arī Matīšu un Rencēnu pamatskolas. Nepietiekamā apjomā tiek nodrošināts arī logopēda pakalpojums. Patiess nav arī pašvaldības deputātu pamatojums, ka Ēveles pamatskolas uzturēšana ir pārāk dārga. Puse bērnu mūsu skolā ir no Strenču novada, kas Burtnieku novada pašvaldībai maksā ik gadu ap 40 tūkstošiem eiro par savu bērnu izglītošanu.

Barbara Dauvarte pastāstīja, ka 13 no skolas darbiniekiem ir ēvelieši, kuri tagad zaudēs darbu. Direktore ir satraukta arī par bērnu turpmāko likteni, kuriem nāksies mērot lielus attālumus uz izglītības iestādēm. Viņai ir šaubas, ka vecāki izvēlies sūtīt viņus uz Rencēnu pamatskolu, uz kuru ved zemes ceļš. Visdrīzāk viņi dosies uz mācībām Strenčos vai Valmierā, uz kurieni var aizbraukt pa asfaltu. Jebkurā gadījumā ceļš uz skolu viņiem būs daudz ilgāks un nogurdinošāks. Visvairāk viņa bažījas par pirmsskolas bērniem, kuriem būtu jānodrošina iespēja apmeklēt bērnudārzu pēc iespējas tuvāk savām mājām. Lai gan domes sēdē Straumes kungs solījis apsvērt iespēju saglabāt vismaz pirmsskolas grupu, lai bērniem nebūtu jāmēro tālais ceļš un citām izglītības iestādēm, domes lēmumā nav ne vārda par to.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

  eventijs - 23.01.2020 Atbildēt

  Uz 18 bērniem 13 darbinieki, bagāta valsts mūsdienās uzturēt skolu

   Hum - 23.01.2020 Atbildēt

   Tur par běrniem nedomā, tikai savas pakaĺas piesedz,lai darbu nezauděrlt

  Daniels - 23.01.2020 Atbildēt

  Labāk neslēgt neko

  senie laiki - 23.01.2020 Atbildēt

  viens saimnieks shvakak maksa labak baro, otrs labak maksa shtruntigak baro, pasaka vienam zelim, ka otrs slikti strada, tam shvakak maksas neka tev tu labak pieliec soli, to pashu pasaka ari otram, dzive ir pasaka sadzive, shtruntu organizacija

   Ilze - 23.01.2020 Atbildēt

   Tu pats saproti, ko samurgoji?

  E.S. - 24.01.2020 Atbildēt

  Dāvana pirms skolas 150 gadu jubilejas…

  Andis Zarins - 24.01.2020 Atbildēt

  Patiesi vēlos lai tiktu ieviests “atturēšanās” limits! Deputāts kurš ir neizlēmīgs vairāk kā 2 reizes tiek automātiski atlaists.

   Liepiņas - 25.01.2020 Atbildēt

   Ir arī tādi deputāti, kuri uz sēdēm, kurās jāpieņem nepopulāri lēmumi, vienkārši neierodas.

    Vietējais - 26.01.2020

    Tikai žēl tās iegūtās zinības kuras tiks Rencēnu lielceļa bedrēs izkratītas.Līdz mājai bērni vai nu ko atvedīs.Vismaz lielceļu nobruģēs.

  Frīdis - 29.01.2020 Atbildēt

  Tur tieši par bērniem domā, jo mazā skolā par katru bērnu var padomāt, ne tā kā lielajā, kur bērns ir tikai skrūvīte. Pirms dažiem gadiem ēkā zemes siltumu uztaisīja… Saimnieciski sanāk. Un tā jau nav vienīgā vieta, kur tāda ekonomija izdodas. Jāņmuižā vērienīgāka sanāca.

  viedas tehnikas - 02.02.2020 Atbildēt

  drizak banku sektora stradjoshie vechi un vecenes iemacisies dziedat, ka slavenakais operddziedatajs sergejs skripelevs un kad kodu kalkulatoriem beigsies baterijas bus japerk jauni kodu kalkulatori, jo vairs nebus tik mazas beterijas ka ir pashreizejiem, neka par laukjiem tiks uzskatiti visi vechi vecenes, kas izmanto tehniku ar levitejosho centrbedzes impulsu, nevis magnetiskipretejo

"Valmieras ziņas" jautā

Vai Tevi satrauc koronavīrusa izplatība?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SIA „Firma Madara’89”- viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā piedāvā darbu: Pārdevējam-preču komplektētājai/-am un piegādātājai/-am  jaunajā “E top!” veikalā. Darba vieta veikalā “top!” Valmierā, Rīgas ielā 64. Preču piegāde Valmieras pilsētas robežās. Galvenie darba pienākumi: Pieņemt pircēju pasūtījumus elektroniskajā vidē; Komplektēt produktus atbilstoši klientu pasūtījumiem; Preču piegāde klientiem pilsētas robežās; Preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes, uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras kontrole. Prasības: B kategorijas autovadītāja apliecība; Vēlama pieredze tirdzniecībā; Precizitāte un labas komunikācijas prasmes darbā ar klientiem. Piedāvājam: Darba laiku maiņās; Pieredzi un zināšanas jauna tirdzniecības veida e-veikala pakalpojuma sniegšanā; Mūsdienīgu darba vidi, darbu elektroniskajā vidē; Apmācību darbam preču uzskaites programmā; Darba algu 580-770 EUR bruto. CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@madara89.lv, ar norādi – E top veikals VALMIERĀ. Profesija: MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 64, Valmiera Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-04-17 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@madara89.lv ar amata un vietas norādi.

SIA „Firma Madara’89” - viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā - piedāvā darbu PĀRDEVĒJAM(-AI) veikalā “mini top!” Valkas ielā 1A, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā. Galvenie darba pienākumi: Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība; Pircēju apkalpošana pie kases; Preču pieņemšana, pasūtīšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecības zālē; Preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes, uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras kontrole. Prasības kandidātiem: Vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība; Vēlama pieredze pārtikas tirdzniecībā; Precizitāte, augsta atbildības sajūta. Piedāvājam: Interesantu darbu stabilā uzņēmumā; Mūsdienīgu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas; Profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas. Darba alga: 500-700 EUR (bruto). Darba laika veids un režīmos: summētais darba laiks, pēc grafika maiņās no plkst. 8.00-22.00. CV ar norādi “Pārdevējs RENCĒNOS” lūdzam sūtīt uz e-pastu vakances@madara89.lv Profesija: MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valkas iela 1A, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Maiņu darbs Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2020-04-17 Kontaktpersona: CV ar amata un vietas norādi sūtīt uz e-pastu vakances@madara89.lv.

Mūsu partneri