Valmieras Ziņas

Nav saņemti iebildumi pret jaunās katlumājas būvniecību Valmierā

Valmierā notikušas divas publiskās apspriešanas sanāksmes par lokālplānojumu zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela un plānoto katlu mājas būvniecību. Publiskās apspriešanas un tās sanāksmes laikā par lokālplānojumu netika saņemti ierosinājumi un priekšlikumi. Ir saņemti atzinumi no Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Veselības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, AS “Sadales tīkls”, AS “Gaso” un SIA “Valmieras ūdens”. Visi saņemtie atzinumi ir pozitīvi, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Jaunā katlumāja ļaus uzlabot gaisa kvalitāti pilsētā 

Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2017.gada 21.decembrī pieņēma lēmumu par jaunas katlu mājas būvniecību Dakstiņu ielā 1. Tas tika darīts, pamatojoties uz pētījuma “Valmieras pilsētas centra rajona centralizētās siltumapgādes un rekonstrukcijas plāna izstrāde” secinājumiem. Tika norādīta nepieciešamība diversificēt siltumenerģijas ražošanā izmantojamo kurināmo veidus, tādējādi nodrošinot stabilu un izmaksu efektīvu siltumenerģijas ražošanu.

Katlu māja Dakstiņu ielā 1 ļaus gan pārņemt Rīgas ielā 25 esošās katlu mājas ar siltumenerģiju apgādāto teritoriju, gan apgādāt ar siltumenerģiju teritoriju abpus Matīšu šosejai. Sākoties 2020/2021. gada apkures sezonai, siltumenerģijas ražošana tiks nodrošināta no jaunās katlumājas Dakstiņu ielā 1.

 

Lai būtu iespējams realizēt katlu mājas būvniecību Dakstiņu ielā 1, tika izstrādāts lokālplānojums. Lokālplānojuma mērķis ir mainīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā esošo funkcionālo zonējumu atbilstoši katlu mājas būvniecības ieceres realizēšanai, kā arī radīt priekšnoteikumus lokālplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmēt estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes un vides kvalitātes paaugstināšanu.

Lokālplānojuma risinājumiem ir veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots Vides pārskats. Vides pārskata mērķis ir novērtēt lokālplānojuma (t.sk. plānotās katlu mājas) iespējamo ietekmi uz vidi un noteikt pasākumus iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai. Vides pārskatā ir iekļauta informācija un veikta pieejamās informācijas un datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka vides aizsardzības jomas normatīvie akti un Vides pārraudzības valsts birojs.

Vides pārskatā ir secināts, ka pilsētas mērogā ir sagaidāma pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz gaisa kvalitāti, jo jaunajā katlu mājā, salīdzinot ar katlu māju Rīgas ielā 25, kuru plānots slēgt, veidosies daudz mazāks izmešu daudzums. Līdz ar to pilsētas mērogā ir sagaidāms būtisks oglekļa dioksīda, kā arī slāpekļa dioksīda izmešu atmosfēras gaisā samazinājums.

 

Ietekmes uz vidi novērtējumā secināts, ka:

  1. lokālplānojuma teritorijā piesārņojošo vielu apjomi vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām un arī piesārņojošo vielu koncentrāciju izkliedes nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Piesārņojošo vielu izkliežu prognozētās koncentrācijas veidos 10,5 % (oglekļa oksīda 8 stundu koncentrācija) līdz 47,25 % (slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija) salīdzinājumā ar robežvērtībām. Tādēļ katlu mājas būvniecība Dakstiņu ielā 1 ir atļaujama.;
  2. plānotās katlu mājas darbība ir B kategorijas piesārņojošā darbība. Tas nozīmē, ka pirms katlu mājas ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā būs jāsaņem B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, kas ietver arī precizētu prognozēto gaisu piesārņojošo vielu aprēķinu (stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta izstrādi), kā arī jāveic normatīvajos aktos noteiktā sabiedrības informēšana;
  3. jaukta centra apbūves teritorijas attīstībai pēc lokālplānojuma izstrādes laikā pieejamās informācijas nav sagaidāma būtiska ietekme uz vidi, nav sagaidāmi gaisu piesārņojošo vielu un vides trokšņa robežlielumu pārsniegumi. Nākotnē, ja nepieciešams, attīstoties jaukta centra apbūves teritorijā objektiem ar iespējamu lielāku transporta piesaisti (tirdzniecības, pakalpojumu objekti), ir jāizvērtē nepieciešamība projektēt un īstenot gaisa un vides trokšņa piesārņojuma mazināšanas pasākumus;
  4. jaukta centra apbūves teritorijās kā papildizmantošana ir atļauta vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves attīstība. Tai, salīdzinot ar esošo situāciju, paredzama lokāla ietekme uz vidi, taču šī ietekme nebūs būtiska;
  5. būvniecībai būs īslaicīga, negatīva, tieša un netieša ietekme uz vides kvalitāti. Lai novērstu negatīvās ietekmes, būvdarbu laikā jānodrošina labas būvniecības prakses pasākumi;
  6. no pilsētbūvnieciskā viedokļa katlu mājas būvniecībai nav sagaidāma nelabvēlīga ietekme uz pilsētvidi;
  7. teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamas augu sugas un īpaši aizsargājami biotopi. Tādējādi lokālplānojuma ieviešana neradīs negatīvu ietekmi uz augu sugu vai biotopu daudzveidību;
  8. tā kā lokālplānojums paredz kvalitatīvu apstādījumu veidošanu, ir sagaidāma pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz dabas teritoriju attīstību teritorijā, kā arī gaisa kvalitātes uzlabošanu blakus teritorijā ar dzīvojamo apbūvi;
  9. lokālplānojuma ieviešanai ir sagaidāma tieša, pozitīva, ilgtermiņa sociāli ekonomiska ietekme;
  10. lokālplānojumam būs tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz dabas resursu taupīšanu, palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru kurināma sastāvā Valmieras pilsētā centralizētās siltumapgādes vajadzībām.

Siltumenerģijas tarifs varētu samazināties

AS “Valmieras Enerģija” šobrīd aptuveni 70% no siltumenerģijas apjoma ražo, izmantojot dabasgāzi. Tās cena ir nepastāvīga, atkarīga no ekoloģiskajiem un ģeopolitiskajiem procesiem. Salīdzinot ar 2017.gada oktobri, gāzes cena GASPOOL biržā šobrīd ir pieaugusi par 40%, pēc tendences vērojams, ka cena turpinās pieaugt.

Izmantojot šķeldu, izmaksas par kurināmo būs krietni zemākas un stabilākas, kas pozitīvi ietekmēs arī tarifu patērētājiem.

 

Apbūvēs arī teritoriju blakus katlumājai

Saskaņā ar lokālplānojuma risinājumiem perspektīvās katlu mājas, kas atradīsies Dakstiņu ielā 1, blakus esošajās teritorijās (Sporta iela 2, Matīšu šoseja 4) ir atļauta jaukta centra apbūve ar plašu izmantošanas spektru – atļauts izveidot gan dzīvojamo, gan publisko apbūvi.

Ar lokālplānojuma risinājumiem un tā vides pārskatu var iepazīties http://www.valmiera.lv/lv/attistiba/teritorijas_planosan/lokalplanojumi/

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Vai ārkārtējās situācijas ieviešana apturēs Covid-19 izplatīšanos?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Mūsu partneri