Valmieras Ziņas

Valmieras novadā vairākām ielām būs jauni nosaukumi

Lasīšanas laiks: 5 min

Valmieras novada pašvaldībā izveidotā “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa” ir izvērtējusi Valmieras novadā esošo ielu nosaukumu atbilstību mūsdienu politiskajai iekārtai un situācijai, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

Kopumā eksperti izpēti veica deviņām ielām Valmieras novadā: Pleskavas, Andreja Upīša, Leona Paegles, Linarda Laicena un Riharda Gredzena ielām Valmierā; Jāņa Vintēna ielai Burtniekos, Pionieru ielai Valmiermuižā, Oktobra ielai Matīšos un Uzvaras ielai Sedā, lai sniegtu profesionālus argumentus nosaukumu maiņai vai pamatojumu seno nosaukumu atjaunošanai, vai jaunu nosaukumu piešķiršanai.

Vēl pirms darba grupas izveides pašvaldība saņēma iedzīvotāju aicinājumus vairākām ielām veikt nosaukuma maiņu. Tāpat 29 iedzīvotāji atsaucās no 22. marta līdz 20. aprīlim pašvaldības izsludinātajam aicinājumam iesniegt savus priekšlikumus. Darba grupa izvērtēšanas procesā ņēma vērā gan iedzīvotāju priekšlikumus, gan sniedza savu pamatojumu. 25. maijā, domes deputāti lēma, ka līdz 1. jūlijam novada iedzīvotāji jāiepazīstina ar ekspertu pamatojumu nosaukumu saglabāšanai divām ielām, nosaukumu maiņai piecām ielām, savukārt divu ielu nosaukumu izvērtēšana vēl jāturpina.

Izvērtētās ielas, kas saglabā nosaukumus

Valmieras valstspilsētā Pleskavas ielas nosaukums paliek, pamatojoties uz to, ka Pleskava kā tranzīta galamērķis un pilsēta pastāvēja jau 13. gadsimtā un ielai nosaukums dots pirms padomju varas okupācijas režīma. Tas, visticamāk, dots, norādot virzienu uz Pleskavu, nevis saistību ar lielvalsti.

Arī Linarda Laicena ielai paliek tās esošais nosaukums, ņemot vērā to, ka Laicena devums literatūrā un rakstniecībā ir cieši saistīts ar Valmieru un viņš jau 1917. gadā izdevis brošūru par neatkarīgas Latvijas ideju. Par savām turpmākajām politiskajām kļūdām viņš samaksāja vēl pirms Latvijas okupācijas 1940. gadā.

Izvērtētās ielas, kurām būs jauni nosaukumi

Andreja Upīša ielu ir ierosinājums pārdēvēt valmierieša, rakstnieka Pāvila Rozīša vārdā. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Upītim nav saistība ar Valmieru, tikmēr Pāvils Rozītis kā rakstnieks un ievērojams valmierietis ir mazliet atstāts novārtā, ņemot vērā, cik populārs ir viņa sarakstītais romāns ”Valmieras puikas”, kas saistīts ar 1905. gada revolūcijas notikumiem Valmierā.

Riharda Gredzena ielu plānots pārdēvēt par Hermaņa Enzeliņa ielu. Hermanis Enzeliņš savā garajā mūžā bija daudzu biedrību un organizāciju dibināšanas iniciators un vadītājs. Viņa darbības vadmotīvs – veicināt latviešu zemnieku saimniecisko, politisko un kulturālo kopdarbību. Vislielāko nozīmi viņa un daudzu toreizējo valmieriešu dzīvē ieguva 1898. gadā dibinātā Kauguru (vēlāk – Baltijas) lauksaimniecības biedrība, kas jau darbības sākumā apvienoja zemniekus no astoņām draudzēm Valmieras, Cēsu un Valkas apriņķī.

Savukārt Matīšos Oktobra ielu ierosina pārdēvēt par Kārļa Ābeles ielu, kas ir darba grupas izvirzīts priekšlikums. Kārlis Ābele dzimis Bauņu pagastā, tagadējos Matīšos. Bijis latviešu strēlnieku virsnieks, 1919. gadā cīnījies pret Sarkano armiju un bermontiešiem, par ko apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Vēlāk rakstnieks un biologs, pirmais latviešu augu anatoms. Līdz ar 188 Latvijas politiskajiem un kultūras darbiniekiem parakstījis Latvijas Centrālās padomes 1944. gadā pieņemto memorandu, kas pieprasīja atjaunot Latvijas Republikas suverenitāti. Tas bija nozīmīgs piemērs latviešu pretošanās kustības darbībai Otrā pasaules kara laikā.

Bet Sedā Uzvaras ielu plānots pārdēvēt par Saules ielu, un, kā min darba grupas pārstāvji, šis nosaukums iekļauj arī vēsturisko domu, jo tāds bijis pilsētas plānojums Sedai – ar sauli centrā, bulvāriem kā stariem, ar skolu un kultūras namu centrā. Tāpat arī nākamās apdzīvotās vietas nosaukums ir Saule, kā arī netālu ir Saules meži. Saule simbolizē prieku un dzelteno krāsu, kas pilsētai piestāv. Šāds ieteikums par Saules ielas nosaukumu bija arī iedzīvotāju ierosinājumos Uzvaras ielas pārdēvēšanai.

Tāpat Burtniekos Jāņa Vintēna ielu darba grupa aicina pārdēvēt par Zandarta ielu, tāds inovatīvs ierosinājums darba grupai izvēlēts, ņemot vērā to, ka zandarts ir viens no Burtnieka ezera neformālajiem simboliem jau ilgstoši un šobrīd Valmieras novada pašvaldība kopā ar Valsts zivju fonda atbalstu īsteno projektu “Sabiedrības iesaiste zīmola “Burtnieka zandarts” izveidē un informēšanā par ezera zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu”. Ceļot godā un piešķirot vērtību zandartam savā novadā, izvēloties to maltītei ikdienā vai svētkos, varam veicināt jau lokālo realizāciju. Zandartu varam godināt un izcelt, arī piešķirot ielai šādu nosaukumu.

Ielas, kuru nosaukumu izvērtēšana turpināsies

Ņemot vērā, ka Valmiermuižā, Valmieras pagastā jau ir Dzirnavu iela, domes deputāti rosināja nepārdēvēt Leona Paegles ielu Valmierā par Dzirnavu ielu un turpināt jauna nosaukuma priekšlikumu izpēti.

Vēl konsultācijas ar valodniekiem nepieciešamas priekšlikumam Pionieru ielu Valmiermuižā pārdēvēt par Ķīša Pētera ielu. Ķīša Pēteris bijis Valmiermuižas kalējs, viens no ievērojamākajiem brāļu draudzes darbiniekiem Valmieras apkārtnē, pirmais zināmais brāļu draudžu rokraksta literatūras autors. Darba grupas ieteikums bija, ka vēsturiskās Valmiermuižas centrā, netālu no latviešu zemnieku labdares, brāļu draudzes darbības atbalstītājas Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes vārdā nosauktās Hallartes ielas atrastos Ķīša Pētera vārdā nosaukta iela.

Kas būs jādara to māju īpašniekiem, kuriem mainās ielas nosaukums?

  • Adresācijas noteikumi pašvaldībai uzliek par pienākumu paziņot nekustamā īpašuma īpašniekiem, ka ir pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu.
  • Normatīvie akti neparedz obligātu īpašuma tiesību, personu apliecinošu, transportlīdzekļa tehniskās pases u.c. dokumentu maiņu gadījumos, kad tiek mainīta adrese.
  • Adreses maiņas rezultātā deklarētās dzīvesvietas adrese tiek aktualizēta automātiski, bez personas starpniecības datu apmaiņas rezultātā starp valsts nozīmes reģistriem.
  • Arī mājas adrešu plāksnīšu nomaiņa nav obligāta. Lai neradītu izdevumus ēku īpašniekiem, kā arī, lai sakārtotu vidi atbilstoši jauno ielu nosaukumiem, visas plāksnes tiem īpašumiem, kuriem mainās ielas nosaukums, tiks apmainītas par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

“Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa”:

Gatis Krūmiņš (Dr.hist.) – Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes Asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošais pētnieks;

Jānis Kalnačs (Dr.art.) – Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieks;

Ričards Gailums – Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos;

Iveta Blūma – Pašvaldības iestādes “Valmieras muzejs” direktore;

Kristīne Auziņa – Pašvaldības iestādes “Burtnieku apvienības pārvalde” vadītāja;

Andris Klepers (Dr.geogr.) – Pašvaldības domes deputāts, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes Asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošais pētnieks.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri