Valmieras Ziņas

Valmieras novada pašvaldība izstrādājusi vienotu kārtību ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai tās izglītības iestādēs

Lasīšanas laiks: 5 min

Valmieras novada pašvaldības dome ir izdevusi saistošos noteikumus “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”, kuri tiks piemēroti no 2021. gada 1. septembra. Saistošie noteikumi sagatavoti ar mērķi nodrošināt vienotu ēdināšanas maksas atvieglojumu sistēmu visiem Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem. Taču vēl mēnesi, līdz 1. oktobrim, būs spēkā arī iepriekšējie Valmieras novadā apvienoto bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Pašvaldības noteiktos atvieglojumus ir tiesības saņemt izglītojamajiem, kuri apgūst klātienē pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece: “Viena no pašvaldības prioritātēm ir sociālais atbalsts iedzīvotājiem. Izstrādājot šos noteikumus, mūsu mērķis bija vienādot līdzšinējo un atšķirīgo atbalstu ēdināšanas izmaksu segšanā izglītojamiem, lai primāri palīdzētu tiem, kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk, ievērojot samērīguma principu.”

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā nodrošinās:

 • pusdienām 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem;
 • pusdienām 1.-4. klašu izglītojamajiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem, sedzot starpību

starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtiem līdzekļiem izglītojamo

ēdināšanai;

 • pusdienām 5.-6. klašu izglītojamajiem;
 • visām ēdienreizēm pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti;
 • pusdienām 7.-9. klases izglītojamiem ar invaliditāti;
 • visām ēdienreizēm izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu

iestādē, kuru finansē no valsts budžeta mērķdotācijas;

 • visām ēdienreizēm Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu

izglītojamajiem, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta

mērķdotāciju;

 • visas ēdienreizes bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš apgūst

pirmsskolas izglītības programmu, un pusdienas bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas

mājsaimniecības, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē.

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā nodrošinās:

 • bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • bērnam no daudzbērnu ģimenes visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības

programmu un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē;

 • bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš apgūst vispārējās vidējās

vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz izglītības iestādes direktoram/vadītājam iesniegums un jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments. Aicinām vecākus pārliecināties par statusu apliecinošo dokumentu derīguma termiņu. Ja nepieciešamie dokumenti izglītības iestādē tiks iesniegti pēc 1. septembra, atvieglojumi tiks piemēroti par pilnu mēnesi.

Ja ģimene neietilpst maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes kategorijā, bet sastopas ar grūtībām nodrošināt savus bērnus ar uzturu, tajā skaitā veikt ēdināšanas izdevumu apmaksu, Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus vērsties Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē, kur katru gadījumu izvērtēs individuāli.

Brīvpusdienas 1. – 4. klasei daļēji subsidē valsts un atlikušo daļu piemaksā pašvaldība, savukārt, kā to norāda arī Latvijas Republikas Tiesībsargs, atbalsts ēdināšanas izmaksu segšanai 5. – 12. klasei nav pašvaldības pienākums, bet gan labā griba un iniciatīva.

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāti š.g. 26. augustā domes sēdē lēma, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 280 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Jāatzīmē, ka šie kritēriji tiks piemēroti pēc Valmieras novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā” stāšanās spēkā, par to informējot iedzīvotājus pašvaldības interneta mājaslapā www.valmierasnovads.lv. Līdz tam ir spēkā Valmierā novadā apvienoto bijušo pašvaldību noteiktie ienākumu sliekšņi.

Izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valmieras novada pašvaldībā iespējams iegūt dzīvesvietai tuvākajā Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietā. Lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu tiks pieņemts pēc ienākumu, īpašumu, naudas līdzekļu uzkrājumu izvērtēšanas, līdz ar iesniegumu, ko parakstījušas visas mājsaimniecības pilngadīgās personas, izvērtēšanai iesniedzot:

 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

Precīzu informāciju var iegūt, vēršoties personīgi Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietās vai rakstot e-pastu slp@valmierasnovads.lv.

Persona atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja:

 • tās, laulātā vai bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī);
 • tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Daudzbērnu ģimenes statusu var apliecināt ar Latvijas Goda ģimenes jaunā parauga apliecību “Goda ģimene” vai vecā parauga apliecību “3+ Ģimenes karte” kopā ar personu apliecinošu dokumentu ar spēkā esošu derīguma termiņu.

Aktuālais jautājums

Vai zini, kas ir mākslas telpa “Kurtuve” Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

  Vairāk par mums uzzināsi šeit: www.vid.gov.lv VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281) izsludina konkursu uz Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu riska novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku) Iespēja strādāt Rīgā, Bauskā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Vamierā, Jēkabpilī vai Rēzeknē. Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana labprātīgas nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu saistību izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles, atbalsta un nodokļu parādu piedziņas jomā. Ja Tev ir: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; zināšanas/izpratne par kapitālsabiedrību finanšu un/vai pārrobežu darījumu analīzi; prasme analizēt liela apjoma un daudzveidīgu informāciju; ļoti labas angļu valodas zināšanas; pamatprasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel un PowerPoint; atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; nevainojama reputācija. Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā vidē un: analizēt uzņēmumu finanšu rādītājus un identificēt uzņēmumu ienākuma nodokļa riskus transfertcenu jomā, lai īstenotu pasākumus, kas veicinās nodokļu maksātāju nodokļu saistību izpildi izvērtēt nodokļu maksātājuiesniegumus iepriekšējas vienošanās noslēgšanai par darījuma tirgus cenas noteikšanu, sagatavot lēmumus un iepriekšējas vienošanās līgumus par darījuma tirgus cenas noteikšanu; sagatavot un aizstāvēt argumentētu viedokli transfertcenu lietās, kas tiek izskatītas savstarpējā saskaņošanas procedūrā ar citu valstu nodokļu administrācijām un starptautiskajā arbitrāžā (padomdevējkomisijā), lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu saistīto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumos; sagatavot lēmumu projektus par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņa vai sagatavošanas prasību neievērošanu; izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus nodokļu maksātājiem, iestādēm un organizācijām. izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus, sagatavot uzziņas nodokļu maksātājiem par tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā. Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam: stabilu atalgojumu, mēnešalga no 1399 līdz 1799 EUR (bruto), pārbaudes laikā līdz 1599 EUR, atkarībā no Tavas profesionālās pieredzes ilguma attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā; personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; iespēju piedalīties dažādās, tostarp starptautiskās, apmācību programmās; sociālās garantijas; attālināta darba iespējas; elastīgu darba laiku; veselības apdrošināšanas polisi; papildatvaļinājuma dienas. Priekšrocības pretendentam ar: akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai komerczinībās un administrēšanā, vai tiesību zinātnē; pieredzi nodokļu administrēšanā vai uzņēmējdarbībā, vai finanšu vadībā, vai finanšu analīzē, vai grāmatvedībā, vai auditā vai tiesību zinātnē ne mazāk kā divi gadi; zināšanām/izpratni par transfertcenām un/vai pastāvīgajām pārstāvniecībām. Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga; Pasta iela 11, Bauska; Rīgas iela 4/6, Daugavpils; Jūras iela 25/29, Liepāja; Dzintaru iela 18, Ventspils; Beātes iela 49, Valmiera; Draudzības aleja 2, Jēkabpils; 18.novembra iela 16, Rēzekne. Pēc pārbaudes laika ir iespēja strādāt attālināti. Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz NNVP_SDRND_GNI_2v_Vards_Uzvards”. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr. +371 67122633. Papildu informāciju par Personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa vietnē Personas datu apstrāde VID un par VID atlases procesa privātuma politiku VID var iegūt tīmekļa vietnē Privātuma politika. Jautājumos par amata pienākumiem zvani uz tālruņa numuru +371 67121548. Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru +371 67122633 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”. Profesija: GALVENAIS NODOKĻU INSPEKTORS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 49, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Tālrunis: 67122633 E-pasts: vid.konkursi@vid.gov.lv Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509, sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. AICINĀM SEZONAS DARBĀ: Atkritumu savācēju (9611 01)  PIEDĀVĀJAM: Pilnu darba slodzi uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.augustam; Labus darba apstākļus; Bruto atalgojumu no 750 EUR mēnesī; Piemaksas par papildus darba apjomu; Degvielas izdevumu kompensācija darbinieka nokļūšanai uz darbu; Sociālās garantijas; ; Nelaimes gadījumu apdrošināšana uzsākot darbu; Transporta bāzes vieta: Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov.; Ģimenei draudzīgu darba vietu. PIENĀKUMI: Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto atkritumu savākšana saskaņā ar maršruta lapu; Pārvietojot konteinerus (fizisks darbs) ievērot darba drošības noteikumus; Strādājot lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus; Prasme pielietot darbā tehnisko inventāru.  PRASĪBAS: Vidējā vai pamatizglītība; Godprātīga attieksme pret darbu un kolēģiem; Komunikācijas prasmes, kas orientētas uz klientu apkalpošanu. PIETEIKTIES: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesūtīt e-pastā darbs@zaao.lv līdz 2023.gada 6.jūnijam Tālrunis informācijai: 26207402 Pateicamies par atsaucību! Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201. Profesija: ATKRITUMU SAVĀCĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Personāla Speciālists Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Mūsu partneri