Valmieras Ziņas

Apstiprināts Valmieras 2021.gada budžets

Lasīšanas laiks: 8 min

28.janvārī Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada budžets. 2021.gadā plānotie ieņēmumi un investīciju projektu finansēšanas līdzekļi veido 64 miljonus eiro, bet izdevumi – 62,64 miljonus eiro.

Šogad Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta prioritātes ir atlīdzības pieauguma nodrošināšana pedagogiem, mediķiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un minimālās algas pieaugumam, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana, investīcijas izglītībā, sociālajā aizsardzībā, veselībā, kultūrā, sportā un sabiedrības drošībā, uzņēmējdarbības veicināšana un pilsētvides attīstība, kā arī 2014.–2020.gada plānošanas periodā uzsākto Eiropas Savienības līdzfinansēto infrastruktūras projektu pabeigšana un ieceru plānošana jaunajam periodam.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžetu raksturo Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks: “Pašvaldības budžetu ietekmē valsts lēmumi un valstī noteiktā ārkārtējā situācija Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetā ir pēdējos gados lielākais ārējā piesaistītā finansējuma apjoms 10,5 miljoni eiro. 2021.gadā turpināsim attīstīt uzņēmējdarbības vidi industriālajās teritorijās Rūpniecības ielā 1, Dzelzceļa ielā 9 un Eksporta ielā 8, kur ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu notiek veco un bīstamo būvju demontāža, teritorijas sakopšana, inženierkomunikāciju un ielu un stāvlaukuma būvniecības darbi. Paralēli tam tiekamies ar potenciālajiem investoriem, kas šeit gan darbosies un nodrošinās darbavietas Valmieras un topošā Valmieras novada iedzīvotājiem, gan veicinās ienākumu pieaugumu pilsētas attīstībai. Turpināsim izglītības iestāžu pārveidi atbilstoši mūsdienu energoefektivitātes un vides kvalitātes prasībām. Pretendējam uz valsts aizdevuma piesaisti, lai Valmieras 2.vidusskolas ēkas viena korpusa telpas pielāgotu bērnudārza vajadzībām. 2021.gadā pabeigsim Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas būvniecību. Sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas, Strenču novadiem turpināsim gatavoties administratīvi teritoriālās reformas ātrai un efektīvai ieviešanai, lai maksimāli izmantotu Valmieras novada ekonomiskās attīstības potenciālu.”

Valmieras pilsētas budžeta būtiskākais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. 2021.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 18,54 miljonu eiro apmērā. Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (90,8%). 2021.gadā tas plānots 16,8 miljoni eiro, kas ir par 1,7 miljoniem eiro mazāk nekā 2020.gadā. To ietekmēja valsts budžetā saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas samazinājums par 5% 2021.gadā (75% līdzšinējo 80% vietā). Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) (8,7%) plānots 1,7 miljoni eiro. 2021.gadā NĪN nodokļa likmes saglabāsies iepriekšējā apmērā. Lai veicinātu ražošanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu un būvniecību, jaunu uzņēmumu veidošanu, joprojām tiks piešķirtas NĪN atlaides uzņēmējiem. NĪN atvieglojumi saglabājas vientuļajiem pensionāriem un pensionāriem, kuri ir vecāki par 70 gadiem, I un II grupas invalīdiem, personām, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss, vasaras kafejnīcām, rūpnieciskās ražošanas ēkām, izglītības iestāžu un pansionāta ēdināšanas uzņēmumiem, viesnīcām, uzņēmumiem, kas veic publisko filmu demonstrēšanu, jaunizveidotam komersantam, uzņēmumiem par atjaunotām ēkām, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte, kā arī uzņēmumiem un privātpersonām par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vai rūpnieciskās ražošanas ēku, nodokļa maksātājam par ēku un zemi, ja ēkas iekļautas pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, nodokļa maksātājam – nomniekam par pašvaldībai piederošu īpašumu. 2021.gadā paredzēti arī NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai – ēdināšanas, skaistumkopšanas, sporta, viesnīcu, plašizklaides pasākumu un viesnīcu nozarēm. Azartspēļu un nenodokļu ieņēmumi veido 0,7% no kopējiem ieņēmumiem. Valsts likumdošanā paredzēts, ka 95% ieņēmumu no azartspēļu nodokļa ieskaitāmi valsts budžetā, bet 5% pašvaldības budžetā. 2021.gadā plānots saņemt dabas resursu nodokli 18 tūkstošus eiro apmērā. Dabas resursa nodoklis 60% nonāk valsts un 40% pašvaldības budžetā (līdz 2020.gada 1.janvārim 60%).

Būtisku ieņēmumu daļu 2021.gada budžetā (23%) jeb 14,7 miljonus eiro veido piesaistītie finanšu līdzekļi un Eiropas Savienības fondu līdzekļi (14,8%), kas ir līdzfinansējums infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. Piemēram, industriālā teritorija, ielu rekonstrukcija 3,8 km, viedo tehnoloģiju ieviešanai Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā, industriālo teritoriju attīstībai, Valmieras vēsturiskā centra attīstībai, Valmieras Valsts ģimnāzijas pārbūve dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei, daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā un citi.

Valsts budžeta dotācijas pedagogu darba samaksai 7 miljoni eiro (10,9%).

Ieņēmumus 8,1 % apmērā veido 2020.gada budžeta līdzekļu atlikums 5,23 miljoni eiro, tajā skaitā projektu līdzekļi. Norēķini ar valsts budžetu un citām pašvaldībām – 3,6 % jeb 2,29 miljoni.

2021.gadā Valmieras pilsētas pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 62,64 miljonu eiro apmērā.

Lielākā daļa budžeta līdzekļu – 24,14 miljoni eiro jeb 38,6 % – paredzēti izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un attīstībai. 2021.gadā plānota pedagogu algu palielināšana, brīvpusdienu nodrošināšana ar 50 % valsts un 50 % pašvaldības atbalstu 1.-4.klašu skolēniem, ar 100 % pašvaldības finansējumu 5.-6. klašu skolēniem. Šogad tiks pabeigta Valmieras Viestura vidusskolas jaunās sporta zāles būvniecība. Tiks uzsākta Valmieras Valsts ģimnāzijas korpusa pārbūve. Tāpat paredzēts uzsākt dienesta viesnīcas pārbūves Ausekļa ielā 25B 2.kārtu, radot kvalitatīvas dzīvesvietas iespēju mācību laikā vēl 136 (kopā abās ēkās 308) Valmieras izglītības iestāžu audzēkņiem. Investīcijas izglītības jomā palīdzēs pilnveidot un modernizēt izglītības iestādes.

15,3 miljoni eiro paredzēti sportam, kultūrai un reliģijai, tajā skaitā kultūras iestāžu, sporta un reliģisko organizāciju darbībai un infrastruktūras projektiem. Ar Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas izbūvi būsim pabeiguši mūsdienīgas un kvalitatīvas sporta infrastruktūras izveidi un gatavosimies dažādu sacensību un treniņnometņu uzņemšanai, lai veicinātu pilsētas ekonomiku, tiklīdz tas būs iespējams. Turpināsim pilotprojekta “Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sistēmas izveide” īstenošanu, kurā tiek sagatavoti konkurētspējīgi augstas klases sportisti trīs olimpiskajos sporta veidos – BMX un vieglatlētika, lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā. Valmieras vecpilsētā turpināsies darbs pie Valmieras pils kultūrvides centra būvniecības, paralēli strādājot pie interaktīvas Valmieras vēstures ekspozīcijas izveides un Ziloņu ielas pārbūves. Valmiera kopā ar pārējām Valmieras novadu veidojošām pašvaldībām gatavosies nozīmīgiem starptautiskiem kultūras pasākumiem, lai reģionā ilgtermiņā veicinātu ekonomisko aktivitāti un tūrismu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 11,59 miljoni eiro. 2021.gadā mērķtiecīgi turpināsies ielu izbūve un atjaunošana. Šogad paredzēts pabeigt darbus Dārza, Mālu, Teodora Ūdera, Tālavas, Eksporta, Rūpniecības, Dzelzceļa un Alvila Freimaņa ielās.

2021.gadā turpināsim industriālās teritorijas (17,07ha) Rūpniecības iela 1, Eksporta iela 8, Dzelzceļa iela 9 attīstību 6,9 miljonu eiro apmērā. Projekta ietvaros, ko plānots pabeigt 2022.gadā, notiks daudzu būvju nojaukšana, jaunas ražošanas ēkas būvniecība, industriālā elektroenerģijas pieslēguma ierīkošana un jaudas palielināšana, kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras izbūve, Rūpniecības ielas pārbūve posmā līdz Kauguru ielai, Rūpniecības un Eksporta ielu savienojošas iebrauktuves un publiskā stāvlaukuma izbūve Rūpniecības ielā 1. Industriālās teritorijas attīstības vajadzībām uzsākta Zāļu un Pleskavas ielu pārbūves projektēšana.

2021.gadā lielas pārmaiņas gaida jauniešu iemīļotais skeitparks Rīgas ielā 43A, jo ar AS “Latvijas Valsts meži” finansiālu atbalstu un pašvaldības budžeta ieguldījumu tiks izveidots izzinošs aktīvās atpūtas un sporta parks ģimenēm un bērniem, kura plānošanā aktīvi bija iesaistījušies arī Valmieras iedzīvotāji, iesniedzot vairāk nekā 90 idejas.

Pabeigsim pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar sociālā atbalsta funkciju Stacijas ielā 26 energoefektivitātes pasākumus un uzsāksim iekštelpu remontu. Valmierā turpināsim sniegt atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai, energoefektivitātes audita un dažādu pasākumu (siltināšana, logu maiņa, ventilācijas izbūve u.c.) veikšanai, pagalmu labiekārtošanai un bērnu rotaļlaukumu izveidei. Šim mērķim 2021.gadā paredzēti 170 tūkstoši eiro.

Savukārt ekonomiskajai darbībai 2021.gadā paredzēti 3,13 miljoni eiro. 2021.gadā sadarbībā ar apkārtējiem novadiem turpināsim inovāciju atbalsta programmu “Zīle” uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstību – Leona Paegles ielas savienojumu ar TEN-T tīklu.

Sociālajai aizsardzībai novirzīsim 4,65 miljonus eiro. 2021.gadā saglabāsim visus sociālos pabalstus un pakalpojumu veidus, kā arī piešķirsim finansējumu jaunām sociālās palīdzības iniciatīvām un pakalpojumiem. Sociālo pakalpojumu, palīdzības un atbalsta funkciju nodrošināšanai budžeta līdzekļi paredzēti Valmieras nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, aprūpes mājās un nakts patversmes pakalpojumu nodrošināšanai. 2021. gadā uzsāksim daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidi.

Budžetā paredzēts finansējums Valmieras pilsētas pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centra darbības nodrošināšanai, kas veic operatīvā procesa vadību diennakts režīmā – gan videonovērošana sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, gan bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai iedzīvotājiem atvieglotu ziņošanu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.

Pašvaldībai ir nozīmīgi, lai Vidzemes slimnīcā būtu kvalitatīva veselības aprūpe pilsētas un reģiona iedzīvotājiem. Veselības veicināšanas mērķim pašvaldība piešķirs stipendijas māsu un ārstu piesaistei, kā arī asinsdonoru kustības atbalstam. Turpināsim iedzīvotāju veselības veicināšanas aktivitātes, piedāvājot nodarbības skolēniem, grūtniecēm un senioriem, šim mērķim paredzot finansējumu 57 tūkstošu eiro apmērā.

Vispārējo vadības dienestu darbībai pašvaldības funkciju un administrēšanas nodrošināšanai paredzēti 2,31 miljoni eiro. Pašvaldību vēlēšanu komisijas darbam paredzēti 108 tūkstoši eiro. Pašvaldības aizņēmumu apkalpošanai paredzēts finansējums 137,5 tūkstoši eiro, tajā skaitā 35 tūkstoši eiro no Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.–2030. gadam un attīstības programmā 2015.– 2020. gadam izvirzītajām prioritātēm, mērķiem un vērtībām, kas ir iedzīvotāji, uzņēmējdarbība un pilsētvide.

Pašvaldības 2021.gada budžets plānots pilnam saimnieciskajam gadam. Pēc 2021.gada 1.jūlija tas tiks apvienots ar jaunizveidotā Valmieras novada teritorijā esošo novadu pašvaldību budžetiem.

SIA SAPATA ir kūdras ražošanas uzņēmums, kas darbojas nozarē jau vairāk kā 25 gadus, aicina pievienoties kolektīvam : Bilancspējīgs grāmatvedis(-e). · Darba pienākumi: Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole; Pārskata perioda apkopojums un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai; Bankas operāciju uzskaite; Debitoru/kreditoru kontrole, rēķinu izrakstīšana; Avansa norēķinu dokumentu apstrāde; Darba laika uzskaite, darba samaksas un nodokļu aprēķini; Izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde; Inventāra, materiālu un gatavās produkcijas ražošanas un realizācijas uzskaite; Pamatlīdzekļu un mazvērtīga inventāra uzskaite; Dažādu grāmatvedības aktu sagatavošana; Darba līgumu, rīkojumu un iesniegumu sagatavošana; VID un statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana. Prasības: Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā; Ne mazāk kā 3 gadu pieredze grāmatveža amatā; Labas zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā; Analītiskā domāšana un spēja strādāt patstāvīgi; Precizitāte un atbildības sajūta; Lietvedības un dokumentu aprites principu zināšanas; Teicamas latviešu valodas prasmes, krievu – sarunvalodas līmenī; “B” kategorijas autovadītāja apliecība; Labas MS Office zināšanas. Grāmatvedības programmas Kentaurs Pro pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību. Piedāvājam: Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu stabilā ražošanas uzņēmumā; Labus darba apstākļus mūsdienīgā birojā Valmierā; Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana (pēc noteikta nostrādātā laika); Darba laiku no 8.00 līdz 17.00; Profesionālas attīstības un izaugsmes iespējas; Darba algu no 1280 līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no pretendenta darba pieredzes un atbilstības izvirzītajām amata prasībām. Lūdzam sūtīt Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz norādīto e- pasta adresi: naro@naro.lv līdz 20.12.2022. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām. Profesija: GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-20 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Zvanu centrs, kurš veiksmīgi darbojas jau 9 gadus un ir: PAR ētisku pārdošanu, PAR ambiciozu mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu, PAR sadarbību ar fleksibliem, zinošiem, radošiem un atsaucīgiem darbiniekiem, PAR darbinieku attīstību, izaugsmi un labbūtību. Aicina pievienoties savai strauji augošajai komandai Pārdošanas speciālista amatā un sākt mācības unikālā darbinieku personiskās attīstības programmā - BPO AKADĒMIJA! BPO Akadēmijā padziļināti tiek apgūti tādi temati kā, bet ne tikai,- stresa vadība, efektīva plānošana, emocijas un to pārvaldība, konfliktu vadība, deleģēšana, motivēšana, vadība, utt. Šis noteikti IR ceļš uz panākumiem!  Pie mums Tu saņemsi: Profesionālas apmācības pārdošanā un klientu apkalpošanā Nenovērtējamas studijas BPO Akadēmijā Regulāru atgriezenisko saiti no vadītāja Personīgo izaugsmi un vēl neapzināto talantu apzināšanu Spēju izprast lietas padziļinātāk Analizēt dažādas situācijas un, iespējams, veiksmīgāk sakārtot savu dzīvi arī ārpus darba Apziņu, ka Tavām spējām nav robežu Draudzīgu kolēģu atbalstu jebkurā sarežģītā situācijā Apziņu, ka pārdošana ir Dāvana Rezultātiem atbilstošu atalgojumu no 700 Eur līdz 1400 Eur Tas no Tevis prasīs: Spēju ātri apgūt jaunas lietas Spēju aktīvi un ilgtermiņā strādāt ar sevi Spēju uzņemties atbildību par sevi Spēju tikt galā ar savām un citu emocijām Spēju analizēt, RĪKOTIES un mainīties Spēju sadzirdēt Spēju objektīvi izanalizēt atgriezenisko saiti Spēju iedziļināties un spēju risināt situācijas pēc būtības Spēju brīvi komunicēt vismaz vienā svešvalodās Labas datorprasmes obligātas! Darba laiks 08:30-17:00 Svarīgi! Attālinātā darba veicējiem nepieciešams aktīvs elektroniskais paraksts vai Smart-ID. Attālinātā darba veicējiem nodrošinām darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. (dators, austiņas u.c.) Ja Tu esi gatavs jauniem izaicinājumiem, saņemt kolēģu atbalstu un iegūt stabilitāti, PIEVIENOJIES mūsu komandai! Sazināsimies ar visiem kandidātiem, kas iesūtīs savus pieteikumus. Piesakoties, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā. Jums ir iespēja atsaukt piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei. Dati tiks saglabāti 2 mēnešus skaitot no saņemšanas brīža. CV sūtīt uz e-pastu: vakances@bposervices.lv Tālr.23079063 Profesija: PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Uzņēmuma līgums Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Uzņēmuma līgums Aktuāla līdz: 2022-12-30 Darba sākšanas datums: 2022-12-15 Kontaktpersona: E-pasts: liepaja@bposervices.lv, tālr. 23079063 Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri